» از همین شاعر
 بود سرگشتگيهايم نشان رهبريهايش
 بعالم فتنه از چشم سياهش
 از راهبی ز دير ز ناقوس شد بگوش
 پيکی که رساند بمن از وی خبر اينک
 خدنگ آه بشنفم بکف کمال هلال
 به لوح نرد محبت به ششدر اندر و ماتم
 خمارم نشکند از جام و مينا زانکه خم خوارم
 اين دعا ميکنم از روی يقين
 يار افگند برخ گرچه نقاب من و تو
 هر که دارد هوس راه عدم بسم الله

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ياد او خود بفزونی چو رسد ياد رود
هر که او سرو مثالانه شد آزاد رود
سبق اول اين علم ورای عقل است
ز چه شاگرد در اول قدم استاد رود
برد کالای خرد را عسس حسن به زور
عقل بيچاره به پيش که به فرياد رود؟
طبع رنگين مرا نطق من اصلاح کند
پيش مشاطه کجا حسن خداداد رود
بس که از ضعف و نقاهت تن احمد کاهيد
از ضعيفی دو قدم پيشتر از باد رود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *