+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم. چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و اصول در نتیجۀ مبارزۀ دراز مدت پدید آمده است. ... دنباله

روزگاری حکیم نظامی گنجه یی در سوگ شاعر هم روزگار خویش، خاقانی شیروانی گفته بود: همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی حس می کنم که این روز ها همه جامعۀ فرهنگی و روشنفکری افغانستان دریغا گوی قسیم اخگر است. مردی که تا زیست در هوای داد و دادگستری زیست و تا گفت، سخن از روشنایی گفت در برابر تاریکی و تا خاموش شد در هوای پیروزی روشنایی بود بر تاریکی. گویی آخرین جملۀ کتاب پاره پارۀ زنده گی ما نقطه ندارد. گویی آخرین جملۀ کتاب زنده گی ما به جای نقطه با واژۀ « ای...

 شرکت سهامی تاراج
 پرتو نادری
این روزها آوازه گران از بازار های چارچته و مراد خانی کابل گزارش می دهند که کابینۀ دادگستر افغانستان که دادگستری را از انوشیروان عادل به ارث برده است، می خواهد در جهت تامین عدالت اجتماعی کاری کند تا چشمان کاکا تاریح از کاسۀ سرون بیرون بزند و دهان ماما جغرافیا تا بناگوش باز بماند. در گزارش آمده است که در این پیوند، اندیشه پرداز حکومت در یکی ازنشست های زیر زمینی کابینه گفته است که ما در همه زمینه ها گلیم عدالت را هموار کرده ایم، همه مردم از همه جا و هر قومی و زبانی و مذهبی که باشند...

 دختران مخفی
 پرتو نادری
سخنان نخستین پس از آن که به تعبیر زنده یاد شایق جمال، آن « لعل بدخشان هنر» سیده مخفی چهره در پردۀ خاک کشید، دیگر تا یک دهه پیش بانوان سخنور بدخشان یارای آن را نیافتند تا شعر خود را درسطح کشور مطرح کنند، به زبان دیگر بدخشان در نیم سدۀ گذشته شاعر بانوی شناخته شده در سطح کشور نداشته است. البته این امر تنها ویژۀ بدخشان نیست؛ بلکه به سبب رشته دشواری های اجتماعی و سنت های دست و پاگیر بانوان در اکثر ولایت های کشور کمتر توانستند تا شعر و سخن خود را با جریان بزرگ ادبی کشور...

چند سال پیش یکی از دوستان فرهنگی از بدخشان بسته شعرهایی را برای من فرستاد با این پیام که این شعرها، سروده های بانو شاعری است که در بهارستان بدخشان می زید و دوستان فرهنگی را کمتر باور می آید که این بانو در یک چنین فضای بستۀ ادبی بتواند با چنین زبان، حس و نگرش شاعرانه این گونه شعر بسراید! شعرها را خواندم، با خود گفتم که اگر من هم می بودم چنان می پنداشتم که آن دوستان فرهنگی. برایم تکان دهنده بود، نه از آن جهت که آن شعرها همه گان حادثه های بزرگ شعری بودند؛ بلکه از آن جهت...


 » بیشتر...
 یک سبد گل سپاس برای پاسداران آزادی بیان!
 پرتو نادری
 هر واژه یک شهروند است
 پرتو نادری
 ننگ بر این سکوت باد!
 پرتو نادری
 یادداشتی در پیوند به طنز و طنزنویسی
 پرتو نادری
 لطیف ناظمی، شاعری از تبار درختان
 پرتو نادری
 آزمون های استخباراتی همسایگان
 پرتو نادری
 پایان دوران درخشان ترجمه
 پرتو نادری
 در مراسم اعدام آفتاب
 پرتو نادری
 دولت، جامعهء مدنی و بیماریهای همگون
 پرتو نادری
 بیست و ششم دلو درتاریخ افغانستان دیگر وجود ندارد
 پرتو نادری
 دفتر در قطر صدا در پاکستان
 پرتو نادری
 انفجار دوم
 پرتو نادری
 صبح صادق ندمد تا«شب یلدا» نرود
 پرتو نادری
 حکمت عملی حکیم ابوالبیان حامد کرزی
 پرتو نادری
 کشف تازه ی رییس جمهور
 پرتو نادری
 «سیمرغ» و یاد داشتی برآن
 پرتو نادری