+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


غلام نبی عشقری معروف به (صوفی عشقری) فرزند شیر محمد تاجر مشهور به (داده شیر) پنجشیری در سال ۱۲۷۱ خورشیدی (۱۸۹۲ م) در شهر کهنه ی کابل زاده و در سال ۱۳۵۸ شمسی (۱۹۷۹) م به عمر۸۷ سالگی جهان فانی را پدرود گفته است. به این ترتیب نهم سرطان سال جاری مصادف است به سالگرد وفات وی. وی در ایام کودکی اولن پدر و بعدن برادر و مادر را یکی پی دیگر از دست داد و به تنهایی با داغ در سینه و یاس در جبین به استقبال زندگی شتافت. گفته می شود که در نوجوانی به دسته ی... دنباله

 دراصول و اسرار سخنرانی
 سعادت پنجشیری
از سکوت تا سخن اگر معنی ِ خامشی گل کند لب غنچه تعلیم بلبل کند (بیدل) سکوت، روزۀ زبان است و قفل بیان. « سکوت زبان فرشتگان و سخن بی حروف است». سکوت، زبان بی زبانی و منزلگۀ سفر روحانی در جهان درون است. سکوت، شهادتگۀ قیل و قال و قحطگاه سوال در معبد خیال است. خاموش اگر توانی بی حرف گو معانی تا بر بساط گفتن حاکم ضمیر باشد (مولانا) سکوت عبادت است. سکوت، شهادت است. سکوت، زندگی ِ و زبان اشارت است. سکوت، کوره گاه پخت خشت های خام حروف است برای بکار گیری درعمارت بیان. خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی درسوز عبارت را ، بگذار...

 سخنوری...
 سعادت پنجشیری
بلبل عرشند سخن پروران باز چه مانند به آن دیگران پردۀ رازی که سخن پروریست سایۀ از پردۀ پیغمبریست۱ هنر سخنوری یا فن سخنرانی سفینۀ القاء سخن است. سخنی که پیام واندیشۀ را در محمولۀ باطنی و بار عاطفی خود حمل میکند. واین عملیه برقرار کنندۀ یک ارتباط معنوی و منوی دوسویه بین سخنران و شنوندۀ آن است. سخنوری، هنر اشاعۀ کلام است در زیبائی آن. و سخنور هنرمندیست که خودرا درسیما ودل ودیدۀ شنوندۀ زیبا پسند میکارد. حس انگیزی و رابطه سازی میکند. و مستمع را در هالۀ از مطالب بکر، نغز ، زیبا ، با طراوت وتازه ذوقمندانه درموقعیت اختیار به پذیرش...