+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


آن روزها که هنوز روزگار به انترنت وصل نشده بود، به دست آوردن کتاب های فارسی در این گوشۀ پُر کتاب اروپا، آسان نبود. برای به دست آوردن یک کتاب، گاه هفته ها و اغلب ماه ها منتظر می ماندیم. بعضی وقت ها گپ به یک سال و دو سال هم می کشید. کتاب که به دست می آمد، می خواندیم و لذت می بردیم از خواندن و داشتن آن. بسیار می خواندیم چون گفته اند که بسیار خوان، بسیار دان است. گمان می کردیم که بسیار می آموزیم. دوستان و آشنایانی که از ظهور این پدیده (داشتن کتاب خودش... دنباله

 شرکت سهامی تاراج
 پرتو نادری
این روزها آوازه گران از بازار های چارچته و مراد خانی کابل گزارش می دهند که کابینۀ دادگستر افغانستان که دادگستری را از انوشیروان عادل به ارث برده است، می خواهد در جهت تامین عدالت اجتماعی کاری کند تا چشمان کاکا تاریح از کاسۀ سرون بیرون بزند و دهان ماما جغرافیا تا بناگوش باز بماند. در گزارش آمده است که در این پیوند، اندیشه پرداز حکومت در یکی ازنشست های زیر زمینی کابینه گفته است که ما در همه زمینه ها گلیم عدالت را هموار کرده ایم، همه مردم از همه جا و هر قومی و زبانی و مذهبی که باشند...

 طنز و تنهایی
 میرزا ملامت
ما بعد از تفکر و تعقل فراوان در موارد گوناگون، از جمله هدف پیدایش و غیره، نه تنها به نتیجه ی چشمگیر و تازه ای دست نیافتیم که حتی به دریافت های متفکرین پیشین نیز مشکوک گردیدیم. یگانه نتیجه ایکه تا بدین لحظه برای خودمان قناعت بخش بوده و امکان دارد بعدها نباشد، در باره ی ادبیات می باشد. آنهم از نوع طنزی اش که با وجود جذابیت های فراوان، باریکی های بیش از حد و کشف های دوست داشتنی اش کم کم مبدل به موجودی تنها و منزوی میگردد. به طول و عرض تاریخ چند هزار ساله ایکه نویسندگان مختلف...

 آدم ارزان است
 احسان الله سلام
بعد از بریدن سر شماری از شهروندان بی سر و بی سرپرست از جانب «برادران مسلح مخالفان گروپ های ناراضی افراطی نیروهای مقاومت ملی هراس افگنان چرکین زلف» دو ریش را در یک لنگی کردم تا علت این بریدن ها را باید پیدا کنم. نخست از سخنگوی دولت پرسیدم. گفت:« علتش را از والی ولایت پرسیدیم، به علت این که موترش پنچرشده بود، به محل حادثه نرفته است. این که چرا تایرموتروالی در این شرایط حساس تاریخ پنچرشده، علتش باید پیدا شود. برای تحقیق در بارۀ برآمدن باد تایرموتر والی یک کمیسیون تحقیق به سرپرستی مشاور رئیس جمهور در "امور خالی...

سه شنبه: در مورد برگشت با شکوۀ کاروان ورزشی از المپیک چند تا گزارش جالب خواندیم. همانقدر که گزارش ها خواندنی بود، همانقدر یا شاید بیشتر از آن هم کامنت ها و پیام های فیسبوکی خوانندگان جالب و دیدنی بود. برداشت عاجزانۀ ما این است که ما یا از ورزشکار خود یک جهان پهلوانی که هفتاد برابر رستم زورمند و بزرگ است می سازیم یا هم با او مثل یک بوت کهنۀ پاره پاره رفتار می کنیم ( این بوت در بهترین حالت برای ما شاید برابر با همان بوتی باشد که در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی در عراق به سوی جورج...


 » بیشتر...
 حکمت عملی حکیم ابوالبیان حامد کرزی
 پرتو نادری
 کشف تازه ی رییس جمهور
 پرتو نادری
 دوای دلبدی
 احسان الله سلام
 جنبش سرتاسری تاجکان
 سیروس حبیب
 نامه ی عاشقانه
 سیروس حبیب
 رباعیات روز
 سیروس حبیب
 برگِ از رنج التواریخ
 سیروس حبیب
 ما همه صلح میخواهیم
 میرزا ملامت