+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 علی عبدالرضایی در شعر امروز افغانستان
 دولت، جامعهء مدنی و بیماریهای همگون
 رقم 39 در فیس بوک، بحث برانگیز شد
 عقل گرایی یا مدرنیته
 نقدی برمجموعه ی "به سپیدی این شعرها شک کنید"
 "من متهم می کنم"
 در مراسم اعدام آفتاب
 پایان دوران درخشان ترجمه
 رؤیایی دارم من
 دیالکتیکِ اسطوره ای در شعر «نشانی» اثر سهراب سپهری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
جاوید فرهاد

تفاوت در تصور
فریدریش" نیچه" فیلسوف بزرگ آلمانی از ابر چهره های مطرح در حوزه ی اندیشه است . ویژه گی تفکر نیچه، در نگاه بکروژرف اوست . دیدگاه نیچه، نا متعارف، سنت شکنانه و شجاعانه است:

همین سه ویژه گی باعث می شود که او را بدون توجه به رد پا پذیرش آرایش – الزاما- باید دوست داشته باشیم.

دریافت چشم انداز نیچه در باره ی پدیده های متعدد، تا حدی دشوار است، زیرا نیچه متفکریست ژرفنگر و گاهی هم بهت زده و به تعبیری فیلسوفیست " دیوانه".

در این نبشتار ، به تکه هایی از دیدگاه نیچه در باره ی عشق از نظر زن و مرد اشاره می کنیم و سپس بحث در این باره را پی می گیریم:

نیچه وجوه تمایز در درک زن و مرد از واژه ی عشق را این گونه مطرح می کند:

"واژه ی عشق در حقیقت برای مرد و زن، دو معنای متفاوت دارد، و این خود یکی از شرایط عشق میان دو جنس مخالف است که یکی احساس و تصور خود از " عشق" را با احساس و تصور طرف مقابل یکسان نداند."

این دو گانگی و تفاوت از نظر نیچه، بر بنیاد تصورات زنانه و مردانه شکل می گیرد، یعنی هر دو جنس مخالف ( زن و مرد) با توجه به وجوه افتراقی که با هم به لحاظ زن بودن و مرد بودن دارند، درک از واژه عشق نیز نزد آنان فرق دارد . نیچه در ادامه این بحث ، دریافتش را در مورد تصور زن و مرد از مقوله ی عشق، روشنتر بیان می کند:

" آن چه که زن از عشق می فهمد، نسبتا روشن است: به نظر او عشق فقط خلوص و فدارکاری نیست، اهداء و بخشش تمام و کمال جسم و روح است بدون هیچ قید و شرط ملاحظه ای از هیچ بابت، او از واگذاری خود تحت شرایط و بنابر ملاحظات خاص می ترسد و شرم دارد. همین فقدان شروط ست که از عشق او یک ایمان می سازد."

نیچه در این پیشداوری، عشق را از چشم انداز زن، چیزی جز بخشش تمام و بدون قید و شرط جسم و روح نمی داند.
این بخشش بدون قید و شرط از دید نیچه به نحوی ایثار پنداشته می شود که فقط می تواند ویژه زن باشد و نه مرد اما نیچه در مورد مرد، عکس این برداشت را دارد:

"اگر مرد زنی را دوست دارد، دقیقا همین گونه عشق را از او انتظار دارد ، اما هر گز نمی خواهد همان احساس زن را داشته باشد، اگر مردانی پیدا شوند که همان میل اهداء و بخشش کامل را هم داشته باشد ... حقیقتا آن ها دیگر مرد نیستند. مردی که مانند زن عشق می ورزد، به همان علت مبدل به برده می شود و در حالی که زنی که زنانه عشق می ورزد به زن کاملتری تبدیل می شود."

نیچه این تفاوت در عشق میان زن و مرد را امر طبیعی، اما قابل بحث می داند و وجوه تمایز میان درک دوجنس مخالف از عشق را در " ایثار" زن و کمال یافتن مرد از این ایثار می داند:

" زن خود را نثار می کند و مرد از او فزونی و کمال می یابد ."

به باور این فیلسوف، عشق در چشم انداز زن ، بخشش بدون قید و شرط ( ایثار) است که مرد با دریافت آن تعالی و کمال می یابد و جنبه های شخصیت فردی اش بیش از پیش تکمیل می شود.

چیزی که در تفکر نیچه در باره ی تصور زن و مرد از عشق دریافت می شود، رویکرد متضاد میان درک زن و مرد در این باره ( عشق) است، اما نیچه این تضاد را امر طبیعی می داند و از همسویی احتمالی این تصور میان زن و مرد، اظهار نگرانی می کند:

"اگر هر دو ( زن و مرد) این چنین بودند ( یعنی درک شان از عشق و رفتار شان در پیوند با این مسئاله همسان می بود ) نمی دانم واقعا چه اتفاقی می افتاد... شاید خلاء و حشتناکی به وجود می آمد." ( 1)

با توجه به تاکید نیچه بر بنیاد پیشداوری هایش در باره ی تصور زن و مرد از عشق، او شاید نخستین متفکریست که بر وجوه تمایز تصور زن و مرد از عشق، اشاره می کند و بحث در مورد این مسئاله را به لحاظ دیدگاهی پی می گیرد.

پانوشت :
1- فریدریش نیچه، پیشداوری های زن و مرد درمورد عشق، بر گردان جمال آل احمد ، سعید کامران و حامد فولادوند.دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *