+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 نظریه ی قدرت فوکو
 وقتی عدالت گرگی می شود
 شهروندان معترض
 ما و سیاست
 ما و کُتلهای اندیشه های ژرف
 جلد دوم امپراتور
 نهیلیسم مدرن - پسایند جریان های سیاسی
 طالبان نکتایی دار از طالبان مسلح خطرناکترند!
 از تاریخ بیاموزیم
 دوای دلبدی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
جاوید فرهاد

تفاوت در تصور
فریدریش" نیچه" فیلسوف بزرگ آلمانی از ابر چهره های مطرح در حوزه ی اندیشه است . ویژه گی تفکر نیچه، در نگاه بکروژرف اوست . دیدگاه نیچه، نا متعارف، سنت شکنانه و شجاعانه است:

همین سه ویژه گی باعث می شود که او را بدون توجه به رد پا پذیرش آرایش – الزاما- باید دوست داشته باشیم.

دریافت چشم انداز نیچه در باره ی پدیده های متعدد، تا حدی دشوار است، زیرا نیچه متفکریست ژرفنگر و گاهی هم بهت زده و به تعبیری فیلسوفیست " دیوانه".

در این نبشتار ، به تکه هایی از دیدگاه نیچه در باره ی عشق از نظر زن و مرد اشاره می کنیم و سپس بحث در این باره را پی می گیریم:

نیچه وجوه تمایز در درک زن و مرد از واژه ی عشق را این گونه مطرح می کند:

"واژه ی عشق در حقیقت برای مرد و زن، دو معنای متفاوت دارد، و این خود یکی از شرایط عشق میان دو جنس مخالف است که یکی احساس و تصور خود از " عشق" را با احساس و تصور طرف مقابل یکسان نداند."

این دو گانگی و تفاوت از نظر نیچه، بر بنیاد تصورات زنانه و مردانه شکل می گیرد، یعنی هر دو جنس مخالف ( زن و مرد) با توجه به وجوه افتراقی که با هم به لحاظ زن بودن و مرد بودن دارند، درک از واژه عشق نیز نزد آنان فرق دارد . نیچه در ادامه این بحث ، دریافتش را در مورد تصور زن و مرد از مقوله ی عشق، روشنتر بیان می کند:

" آن چه که زن از عشق می فهمد، نسبتا روشن است: به نظر او عشق فقط خلوص و فدارکاری نیست، اهداء و بخشش تمام و کمال جسم و روح است بدون هیچ قید و شرط ملاحظه ای از هیچ بابت، او از واگذاری خود تحت شرایط و بنابر ملاحظات خاص می ترسد و شرم دارد. همین فقدان شروط ست که از عشق او یک ایمان می سازد."

نیچه در این پیشداوری، عشق را از چشم انداز زن، چیزی جز بخشش تمام و بدون قید و شرط جسم و روح نمی داند.
این بخشش بدون قید و شرط از دید نیچه به نحوی ایثار پنداشته می شود که فقط می تواند ویژه زن باشد و نه مرد اما نیچه در مورد مرد، عکس این برداشت را دارد:

"اگر مرد زنی را دوست دارد، دقیقا همین گونه عشق را از او انتظار دارد ، اما هر گز نمی خواهد همان احساس زن را داشته باشد، اگر مردانی پیدا شوند که همان میل اهداء و بخشش کامل را هم داشته باشد ... حقیقتا آن ها دیگر مرد نیستند. مردی که مانند زن عشق می ورزد، به همان علت مبدل به برده می شود و در حالی که زنی که زنانه عشق می ورزد به زن کاملتری تبدیل می شود."

نیچه این تفاوت در عشق میان زن و مرد را امر طبیعی، اما قابل بحث می داند و وجوه تمایز میان درک دوجنس مخالف از عشق را در " ایثار" زن و کمال یافتن مرد از این ایثار می داند:

" زن خود را نثار می کند و مرد از او فزونی و کمال می یابد ."

به باور این فیلسوف، عشق در چشم انداز زن ، بخشش بدون قید و شرط ( ایثار) است که مرد با دریافت آن تعالی و کمال می یابد و جنبه های شخصیت فردی اش بیش از پیش تکمیل می شود.

چیزی که در تفکر نیچه در باره ی تصور زن و مرد از عشق دریافت می شود، رویکرد متضاد میان درک زن و مرد در این باره ( عشق) است، اما نیچه این تضاد را امر طبیعی می داند و از همسویی احتمالی این تصور میان زن و مرد، اظهار نگرانی می کند:

"اگر هر دو ( زن و مرد) این چنین بودند ( یعنی درک شان از عشق و رفتار شان در پیوند با این مسئاله همسان می بود ) نمی دانم واقعا چه اتفاقی می افتاد... شاید خلاء و حشتناکی به وجود می آمد." ( 1)

با توجه به تاکید نیچه بر بنیاد پیشداوری هایش در باره ی تصور زن و مرد از عشق، او شاید نخستین متفکریست که بر وجوه تمایز تصور زن و مرد از عشق، اشاره می کند و بحث در مورد این مسئاله را به لحاظ دیدگاهی پی می گیرد.

پانوشت :
1- فریدریش نیچه، پیشداوری های زن و مرد درمورد عشق، بر گردان جمال آل احمد ، سعید کامران و حامد فولادوند.دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *