+ - x
 » از همین شاعر
 فدای چشم نمناکت شوم يار
 چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا
 ای دلربا بدست تو اين دلربا خوشست
 دلم تنگ است غوغا می کنم يار
 هر چه داری، وفا نداری يار
 زين پرسيدنم نباشد گناه من کو خطای من چه
 رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست
 رميده آرزوهايم ز آغوش
 حوض گل و شکوفه گل و آبشار گل
 من ضرب تیغ ابروی نازت شمرده ام

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

حرف ناگفته گفتنی دارد
دُر ناسفته سفتنی دارد
چو رباطست اين جهان کهن
آمدن ميل رفتنی دارد
اين چه پيراهنيست بر تن ما
نه گريبان نه دامنی دارد
به نگاهی بدوز چاک دلم
چشم مست تو سوزنی دارد
در زبانش اگرچه لکنت نيست
حرفش از ناز الکنی دارد
می کشد گاو بار دنيا را
مزد شستش که گردنی دارد
دوش ديدم بحجره زاهد را
همچو خرگوش خفتنی دارد
پيل گاهی نمی شود بيمار
تب اگر کرد مردنی دارد
غير بيچاره عشقری بجهان
هر کسی جا و مسکنی دارد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *