+ - x
 » از همین شاعر
 صرف کردم عمر خود را در غزلسراييها
 من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا
 ياد دورانی که دورانم به دور يار بود
 تا که یاد گلرخان شهر کابل می کنم
 حوض گل و شکوفه گل و آبشار گل
 پيکر آن ماه سيما نقرۀ خام است و بس
 باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم
 تويی قُمری منم زاغ سيه پر
 به نظر وصل دلبری دارم
 برو جايی که کر و فر نباشد

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بیا
بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا

در زندگی نیامدی روزی به پرسشم
مُردم کنون به فاتحه بهر خدا بیا

یک مو زیان به شوکت حسنت نمی رسد
روزی سوی شکسته دل بینوا بیا

گر از پدر اجازه نداری به جای من
پیشش بهانه کن ز ره سینما بیا

در جای غیر چند روی سوختم مرو
امشب بسوی عشقری بینوا بیا


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

s:

بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا
بيگانه نيستی که بگويم بيا بيا
در زندگی نيامدی روزی به پرسشم
مُردم کنون به فاتحه ام بهر خدا بيا
يک مو زيان به شوکت حسنت نمی رسد
(((روزی سوی شکسته دل بینوا بیا)))
گر از پدر اجازه نداری به جای من
پيشش بهانه کن ز ره سينما بيا
در جای غير چند روی سوختم مرو
امشب بسوی عشقری بينوا بيا
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *