+ - x
 » دیگر شاعران
 فردین ایثار
 زیوری ویژه
 شاپور احمدی
 فرنگیس سوگند
 عنایت شهیر
 امان پویامک
 شایان فریور
 یاسین نگاه
 سمیع حامد
 ابراهیم امینی

  شکر بی اندازه گويم کردگار خويش را
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۶

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
  چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا
   » دفعات بازدید: ۴۷۲۶

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۸
  عمری خيال بستم يار آشنائيت را
   » دفعات بازدید: ۳۰۵۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۹
  تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۱

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
  بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا
   » دفعات بازدید: ۸۴۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۲

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  بی نکورويی گلستان خوش نمی آيد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  از چه خار از من خوری ای جامه خارايی بيا
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  چشم مستت به عين جنگ مرا
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا تار کاکلت دارد به عاشق تارها
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  به تار عاشقی بندم خدايا
   » دفعات بازدید: ۳۲۳۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
  از چه آهوان تست نشهٔ رميدنها
   » دفعات بازدید: ۲۷۴۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين بود خواهش يگانهٔ ما
   » دفعات بازدید: ۳۱۳۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
   » دفعات بازدید: ۳۴۵۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ديده ام ديد و دل کشيد ترا
   » دفعات بازدید: ۳۳۴۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  کو شراب کهنی تا برد از هوش مرا؟
   » دفعات بازدید: ۴۹۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
  کباب کردی و بريان نمودی جان مرا
   » دفعات بازدید: ۳۰۶۲

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
  ز خامی عشق ناميدم هوس را
   » دفعات بازدید: ۲۹۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  صرف کردم عمر خود را در غزلسراييها
   » دفعات بازدید: ۲۷۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  مرا با خاطر رويت ببخشا
   » دفعات بازدید: ۲۸۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  در دبستان بهر تحصيليم ما
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گشته از فيض کدامين رو منور ماهتاب
   » دفعات بازدید: ۲۸۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گر شود زاهد دچار ساز پرجوش رباب
   » دفعات بازدید: ۲۹۵۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  تنها نگفته ام رخ زيبا گل گلاب
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست
   » دفعات بازدید: ۵۹۴۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  انتخاب من ز حسن يار سيب غبغب است
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين عکس شوخ و شنگ قشنگ از نگار ماست
   » دفعات بازدید: ۴۰۹۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
  حسن فرنگ و جرمن پامال دلبر ماست
   » دفعات بازدید: ۲۸۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شام شد روزم خدايا سرپناه من کجاست
   » دفعات بازدید: ۳۷۰۱

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
  داغ های سينه ام از سنگ طفلان بوده است
   » دفعات بازدید: ۲۸۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سازهای سينهٔ ما کمتر از سنتور نيست
   » دفعات بازدید: ۲۷۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا نازبوی خط ز لبت سر کشيده است
   » دفعات بازدید: ۲۷۹۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای دلربا بدست تو اين دلربا خوشست
   » دفعات بازدید: ۲۹۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  گر بهشتم می سزد ديدار جانانم بس است
   » دفعات بازدید: ۵۶۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ناز و ادا و جلوۀ خوبان غنيمت است
   » دفعات بازدید: ۳۳۲۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست
   » دفعات بازدید: ۴۷۸۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  خال سيه که در بر رخسار دلبرست
   » دفعات بازدید: ۳۰۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  الحذر ای دل که برق روی خوبان آتش است
   » دفعات بازدید: ۳۲۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  تا دل به چين کاکل يار آشيانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۵۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من نمی گويم که تنها ساغر و پيمانه سوخت
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کوهکن را کوه کندن کار سنگين بوده است
   » دفعات بازدید: ۳۱۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  منم که سايهٔ من فرش بوريای من است
   » دفعات بازدید: ۳۱۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين جفاجوی ستمگر يار ديرين من است
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  شدم از بسکه سخنور سخن از يادم رفت
   » دفعات بازدید: ۴۲۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بسيار کنج و کاو مکن اختيار نيست
   » دفعات بازدید: ۳۰۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  يک عمر در پی تو دويدم دگر بس است
   » دفعات بازدید: ۳۴۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن شوخ دلنواز چو کبک دری گذشت
   » دفعات بازدید: ۳۵۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  داری خبر که از دل و جان می پرستمت
   » دفعات بازدید: ۴۸۸۴

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۷
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین