+ - x
 » از همین شاعر
 نه نشاط و نه ماتمی دارم
 بسته يی زنار ای دل اهل ايمانی هنوز
 همان ساعت که از بزم وصالت دور گردیدم
 به گوش من صدای زنگ عشق است
 خال سيه که در بر رخسار دلبرست
 نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
 ديدۀ من آشنای روی نيکويت نبود
 دل در برم خدايا سوز و گداز دارد
 سر گرفته است کار من امروز
 اهل جهان به يکدگر هرگز وفا نکرد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

کاکلت را شانه کردی عالمی ديوانه شد
شمع رويت را نمودی مرد و زن پروانه شد
اين برهمن زاده را هر بی سر و پايی که ديد
همچو من زنار بست و ساکن بتخانه شد
عشق را نازم که بر آه دلم تأثير کرد
قطره های اشک چشمم عاقبت دُردانه شد
گر دلم از تيغ ابروی بتان شد چاک چاک
خوب شد کز بهر اين مرغوله مويان شانه شد
سالها بگذشت، فرزندی خدا بر وی نداد
حيف اين خانم، انار سينه اش بی دانه شد
در طريق عشق عمری گرچه زنبازی نمود
ختم کار کوهکن در بيستون مردانه شد
بسکه با اين شعله رويان داشت الفت عشقري
نزد گبران جهان مزدور آتشخانه شد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *