+ - x
 » دیگر شاعران
 بهار سعید
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 عبدالهادی داوی
 مروه سبحان
 جلیله سلیمی
 میرزا ملامت
 سمیع حامد
 شایان فریور
 عنایت شهیر
 زیوری ویژه

  آیینه بر خاک زد صنع یکتا
   » دفعات بازدید: ۵۹۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  اگر به گلشن ز نازگردد قد بلند تو جلوه فرما
   » دفعات بازدید: ۳۵۸۳

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
  ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  او سپهر و من کف خاک او کجا و من کجا
   » دفعات بازدید: ۳۷۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کرده ام باز به آن گریهٔ سودا، سودا
   » دفعات بازدید: ۲۸۷۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  خط جبین ماست هماغوش نقش پا
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  روزی که زد به خواب شعورم ایاغ پا
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  آخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا
   » دفعات بازدید: ۵۶۵۶

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۶
  به دعوت هم کسی را کس نمی گوید بیا اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۸۸۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  پل و زورق نمی خواهد محیط کبریا اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آبیار چمن رنگ، سراب است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  صبح پیری اثر قطع امید است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جام امید نظرگاه خمار است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۵۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  نه طرح باغ و نه گلشن فکنده اند اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کسی در بندغفلت مانده ای چون من ندید اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به مهر مادرگیتی مکش رنج امید اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۵۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون غنچه همان به که بدزدی نفس اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شب وصل است و نبود آرزو را دسترس اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  درمحفل ما ومنم ، محو صفیر هرصدا
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  درین نه آشیان غیر از پر عنقا نشد پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چه امکان است گرد غیر ازین محفل شود پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۵۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کو بقاگر نفست گشت مکرر پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۴۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چه ظلمت است اینکه گشت غفلت به چشم یاران ز نور پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۵۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  برآن سرم که ز دامن برون کشم پا را
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دلها را
   » دفعات بازدید: ۲۶۲۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۹

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۲
  جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا را
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گذشت از چرخ و بگرفت آبله چشم ثریا را
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کسی چه شکر کند دولت تمنا را
   » دفعات بازدید: ۲۴۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  موج پوشید روی دریا را
   » دفعات بازدید: ۲۸۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نزیبد پرده فانوس دیگر شمع سودا را
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نسیم شانه کند زلف موج دریا را
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نفس آشفته می دارد چوگل جمعیت ما را
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را
   » دفعات بازدید: ۳۰۹۳

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  دوروزی فرصت آموزد درود مصطفا ما را
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به خاک تیره آخر خودسریها می برد ما را
   » دفعات بازدید: ۲۶۷۵

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
   » دفعات بازدید: ۳۳۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جنون کی قدردان کوه و هامون می کند ما را
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در عالمی که با خود رنگی نبود ما را
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  حسابی نیست با وحشت جنون کامل ما را
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سری نبود به وحشت ز بزم جستن ما را
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  محبت بسکه پر کرد از وفا جان و تن ما را
   » دفعات بازدید: ۳۷۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین