+ - x
 » دیگر شاعران
 عمران بسمل بدخشانی
 محمد ابراهیم صفا
 احمد یاسین فرخاری
 میرزا ملامت
 فرید برزگر
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 سید حسن شاه غزنوی
 سیف الدین محمد فرغانی
 حضرت ظریفی

  آیینه بر خاک زد صنع یکتا
   » دفعات بازدید: ۵۷۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  اگر به گلشن ز نازگردد قد بلند تو جلوه فرما
   » دفعات بازدید: ۳۲۸۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
  ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  او سپهر و من کف خاک او کجا و من کجا
   » دفعات بازدید: ۳۴۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کرده ام باز به آن گریهٔ سودا، سودا
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  خط جبین ماست هماغوش نقش پا
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  روزی که زد به خواب شعورم ایاغ پا
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۶

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  آخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا
   » دفعات بازدید: ۵۳۰۸

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۶
  به دعوت هم کسی را کس نمی گوید بیا اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۶۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  پل و زورق نمی خواهد محیط کبریا اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آبیار چمن رنگ، سراب است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  صبح پیری اثر قطع امید است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جام امید نظرگاه خمار است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  نه طرح باغ و نه گلشن فکنده اند اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کسی در بندغفلت مانده ای چون من ندید اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به مهر مادرگیتی مکش رنج امید اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون غنچه همان به که بدزدی نفس اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شب وصل است و نبود آرزو را دسترس اینجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  درمحفل ما ومنم ، محو صفیر هرصدا
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  درین نه آشیان غیر از پر عنقا نشد پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چه امکان است گرد غیر ازین محفل شود پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کو بقاگر نفست گشت مکرر پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چه ظلمت است اینکه گشت غفلت به چشم یاران ز نور پیدا
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  برآن سرم که ز دامن برون کشم پا را
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دلها را
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۳

امتیاز: ۲,۵ | مجموع آراء: ۲
  جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا را
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خط آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گذشت از چرخ و بگرفت آبله چشم ثریا را
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کسی چه شکر کند دولت تمنا را
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  موج پوشید روی دریا را
   » دفعات بازدید: ۲۶۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نزیبد پرده فانوس دیگر شمع سودا را
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نسیم شانه کند زلف موج دریا را
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نفس آشفته می دارد چوگل جمعیت ما را
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را
   » دفعات بازدید: ۲۷۹۷

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  دوروزی فرصت آموزد درود مصطفا ما را
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به خاک تیره آخر خودسریها می برد ما را
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۴

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
   » دفعات بازدید: ۳۰۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جنون کی قدردان کوه و هامون می کند ما را
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در عالمی که با خود رنگی نبود ما را
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  حسابی نیست با وحشت جنون کامل ما را
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سری نبود به وحشت ز بزم جستن ما را
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  محبت بسکه پر کرد از وفا جان و تن ما را
   » دفعات بازدید: ۳۴۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین