+ - x
 » دیگر شاعران
 نورالعین
 سعادت پنجشیری
 عاکف رحیل حسینی
 نازی شریفی
 سهنا عثمانی
 مصطفا هزاره
 فرید برزگر
 غفران بدخشانی
 استاد شهریار
 شايق جمال

  به هستی انقطاعی نیست از سر سرگردانی را
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  عیش داند دل سرگشته پریشانی را
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  فسون جاه عذر لنگ سازد پرفشانی را
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هرکجا نسخه کنند آن خط ریحانی را
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نباشد یاد اسباب طرف وحشت گزینی را
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  اثر دور است ازین یاران حقوق آشنایی را
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کو ذوق نگاهی که به هنگام تماشا
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  درین محفل که دارد شام بربند وسحربگشا
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نرسیدی به فهم خود ره عزم دگرگشا
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  اگر مردی در تسلیم زن راه طلب مگشا
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  پیش توانگرمنشان ، پهلوی لاغر مگشا
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در بی زری ز جبههٔ اخلاق چین گشا
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تجدید سحرکاری ست در جلوه زار عنقا
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ما رشتهٔ سازیم مپرس از ادب ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سطر یقین به حک داد تکرار بی حد ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بحر می پیچد به موج از اشک غم پرورد ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  حیرت حسنی است در طبع نگه پرورد ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ز گفت وگو نیامد صید جمعیت به بند ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بی ثمری حصار شد در چمن امید ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  لغزشی خورده ز پا تا سر ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نیست خاکسترما شعله صفت بسترما
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  آخر به لو ح آ ینهٔ اعتبار ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  خارج آهنگی ندارد سبحه و زنار ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سخت موهوم است نقش پردهٔ اظهار ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمارما
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون سرو کلفتی چند پیچیده اند بر ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رنگ شوخی نیست در طبع ادب تخمیر ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نغمه رنگ افتاده نقش بی نشان تأثیر ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چه ممکن است که راحت سری برآورد از ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هرجا روی ای ناله سلامی ببر از ما
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون صبح مجو طاقت آزار کس از ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دل می رود و نیست کسی داد رس ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا بوی گل به رنگ ندوزد لباس ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  اینقدر نقشی که گل کرد از نهان و فاش ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای جگرها داغدا ر شوق پیکان شما
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شور صد صحرا جنون گرد نمکدان شما
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای همه آیات قدرت ظاهر از شان شما
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ز فسانهٔ لب خامش که رسید مژده به گوش ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  افتاده زندگی به کمین هلاک ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  به خیال چشم که می زند قدح جنون دل تنگ ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین