+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
   » دفعات بازدید: ۶۷۰۶

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۱
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
   » دفعات بازدید: ۵۵۳۲

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۱۳
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۲

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۵
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
   » دفعات بازدید: ۲۶۱۸

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
   » دفعات بازدید: ۵۳۷۴

امتیاز: ۲,۳ | مجموع آراء: ۳
 مرا چون قطرۀ اشکی ز چشم انداختی رفتی
   » دفعات بازدید: ۳۲۶۳

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۴
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
   » دفعات بازدید: ۳۵۱۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
   » دفعات بازدید: ۳۳۲۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۷
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
   » دفعات بازدید: ۸۸۲۰

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۲
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
   » دفعات بازدید: ۴۵۴۰

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا
   » دفعات بازدید: ۴۱۸۹

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۹
 مگر خدا ز رقيبان ترا جدا بکند
   » دفعات بازدید: ۳۵۱۸

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
   » دفعات بازدید: ۱۰۶۳۴

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر
   » دفعات بازدید: ۹۶۵۲

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۱۶
 من در اين ويرانه منزل گنج ها گم کرده ام
   » دفعات بازدید: ۱۰۶۶۹

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۸
 من در سرای تو شور دگر دارم
   » دفعات بازدید: ۴۷۳۸

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۹
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
   » دفعات بازدید: ۱۰۰۹۳

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۲۵
 من غلام قمرم، غير قمر هيچ مگو
   » دفعات بازدید: ۳۸۱۳

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!
   » دفعات بازدید: ۳۷۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
   » آلبوم نخست
   » دفعات بازدید: ۵۲۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد
   » دفعات بازدید: ۶۲۰۳

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۱
 من نينوازم، من نينوازم
   » دفعات بازدید: ۴۴۵۰

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۵
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
   » دفعات بازدید: ۳۳۴۵

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۶
 ميروم خسته و افسرده و زار (وداع)
   » دفعات بازدید: ۵۰۱۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
   » آلبوم نخست
   » دفعات بازدید: ۴۰۰۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 ميگُم که دوستت دارُم، خودته خپ ميزنی
   » دفعات بازدید: ۲۸۱۱

امتیاز: ۳,۴ | مجموع آراء: ۱۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین