+ - x
 » برترین ها
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 از تو دورم
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)

 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
   » دفعات بازدید: ۶۸۴۹

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۱
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
   » دفعات بازدید: ۵۶۰۲

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۱۳
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
   » دفعات بازدید: ۲۷۷۱

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۵
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
   » دفعات بازدید: ۲۶۷۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
   » دفعات بازدید: ۵۶۰۱

امتیاز: ۲,۳ | مجموع آراء: ۳
 مرا چون قطرۀ اشکی ز چشم انداختی رفتی
   » دفعات بازدید: ۳۳۳۹

امتیاز: ۳,۶ | مجموع آراء: ۱۴
 مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی (خير نبينی)
   » دفعات بازدید: ۳۵۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
   » دفعات بازدید: ۳۳۸۰

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۷
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
   » دفعات بازدید: ۸۸۹۱

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۲
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
   » دفعات بازدید: ۴۶۲۸

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۴
 معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا
   » دفعات بازدید: ۴۲۶۵

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۹
 مگر خدا ز رقيبان ترا جدا بکند
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۳
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۰۱

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۵
 من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر
   » دفعات بازدید: ۹۹۶۲

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۱۶
 من در اين ويرانه منزل گنج ها گم کرده ام
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۹۴

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۸
 من در سرای تو شور دگر دارم
   » دفعات بازدید: ۴۸۹۶

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۹
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۸۶

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۲۵
 من غلام قمرم، غير قمر هيچ مگو
   » دفعات بازدید: ۳۸۷۰

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!
   » دفعات بازدید: ۳۸۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
   » آلبوم نخست
   » دفعات بازدید: ۵۳۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
 من نگويم که مرا از قفس آزاد کنيد
   » دفعات بازدید: ۶۸۰۸

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۱۱
 من نينوازم، من نينوازم
   » دفعات بازدید: ۴۵۱۰

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۵
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۵

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۶
 ميروم خسته و افسرده و زار (وداع)
   » دفعات بازدید: ۵۰۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
   » آلبوم نخست
   » دفعات بازدید: ۴۱۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
 ميگُم که دوستت دارُم، خودته خپ ميزنی
   » دفعات بازدید: ۲۸۷۵

امتیاز: ۳,۴ | مجموع آراء: ۱۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین