+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
 ای رشک گلها، دادی فريبم
 از ناز چه می خندی ، بر ديده که می گريد ؟
 دوستت دارم هميشه، هميشه
 بیاييد که گلزار دميده ست
 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
 بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 ياد آن سرو روان آيد همی
 نگاه کن که نريزد، دهی چو باده بدستم

برگ نخست » موسیقی » ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
۳.۶
امتیاز: ۳.۶ | مجموع آراء: ۵
ای قوم بحج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه دیوار به دیوار
در بادیه سر گشته شما در چه هوایید
گر صورت بی صورت معشوق ببینید
هم حاجی و هم کعبه و هم خانه شمایید
صد بار از این خانه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام بر آیید
گر قصد شما دیدن آن خانه جانست
اول رخ آیینه بصیقل بزدایید
آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید
از خواجه آن خانه نشانه بنمایید
کو دسته ای از گُل اگر آن باغ بدیدید
کو گوهری از جان اگر از بهر خدایید
با اینهمه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
گنجید نهان گشته درین توده پُر خاک
چون قرص قمر ز ابر سیه باز بر آیید
سلطان جهان مفخر تبریز نماید
اشکال عجایب که شما روح فزایید

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *