+ - x
 » از همین شاعر
 چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار
 پیش جوش عفو بی حد تو شاه
 چون خانه روی ز خانه ما
 کسی خراب خرابات و مست می باشد
 دوش عشق شمس دین می باختیم
 الام طماعیة العاذل
 خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او
 مستی و عاشقی و جوانی و جنس این
 در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد
 دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم

 » بیشتر بخوانید...
 غزل خستگی
 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
 صدای پای من همیشه تنهاست
 دو گیتی را بخود باید کشیدن
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
 دلت گرفته؟ از این پنجره بزن بیرون
 یک سایه نوازش
 گویند هر آن کسان که با پرهیزند
 بشوی احساس و عینک ها و چشمان را
 شکوفه زار بود بسکه بوستان قفس

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اندک اندک راه زد سیم و زرش
مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش
عشق گردانید با او پوستین
می گریزد خواجه از شور و شرش
اندک اندک روی سرخش زرد شد
اندک اندک خشک شد چشم ترش
وسوسه و اندیشه بر وی در گشاد
راند عشق لاابالی از درش
اندک اندک شاخ و برگش خشک گشت
چون بریده شد رگ بیخ آورش
اندک اندک دیو شد لاحول گو
سست شد در عاشقی بال و پرش
اندک اندک گشت صوفی خرقه دوز
رفت وجد و حالت خرقه درش
عشق داد و دل بر این عالم نهاد
در برش زین پس نیاید دلبرش
زان همی جنباند سر او سست سست
کمد اندر پا و افتاد اکثرش
بهر او پر می کنم من ساغری
گر بنوشد برجهاند ساغرش
دست ها زان سان برآرد کسمان
بشنود آواز الله اکبرش
میر ما سیرست از این گفت و ملول
درکشان اندر حدیث دیگرش
کشته عشقم نترسم از امیر
هر کی شد کشته چه خوف از خنجرش
بترین مرگ ها بی عشقی است
بر چه می لرزد صدف بر گوهرش
برگ ها لرزان ز بیم خشکی اند
تا نگردد خشک شاخ اخضرش
در تک دریا گریزد هر صدف
تا بنربایند گوهر از برش
چون ربودند از صدف دانه گهر
بعد از آن چه آب خوش چه آذرش
آن صدف بی چشم و بی گوش است شاد
در به باطن درگشاده منظرش
گر بماند عاشقی از کاروان
بر سر ره خضر آید رهبرش
خواجه می گرید که ماند از قافله
لیک می خندد خر اندر آخرش
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت
لاجرم سرگین خر شد عنبرش
ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست
لاجرم شد خرمگس سرلشکرش
خرمگس آن وسوسه ست و آن خیال
که همی خارش دهد همچون گرش
گر ندارد شرم و واناید از این
وانمایم شاخ های دیگرش
تو مکن شاخش چو مرد اندر خری
گاو خیزد با سه شاخ از محشرش


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *