+ - x
 » از همین شاعر
 ای خجل از تو شکر و آزادی
 ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی
 دل بر ما شدست دلبر ما
 تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری
 به وقت خواب بگیری مرا که هین برگو
 آن را که در آخرش خری هست
 ای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی
 عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی
عاشق او شو که دهد ملکت عیش ابدی (دوباره به دلیل اشتباه)

 اگر تو عاشقی غم را رها کن
 اندرآ با ما نشان ده راستک

 » بیشتر بخوانید...
 باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
 یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان
 چه كسی بود مرا برده و در گور انداخت
 صلح کل
 ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
 مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد
 نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
 باریکه راه سرنوشت
 آینگی
 بهر هلاک عاشقان جلوۀ يار دم بدم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اندک اندک راه زد سیم و زرش
مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش
عشق گردانید با او پوستین
می گریزد خواجه از شور و شرش
اندک اندک روی سرخش زرد شد
اندک اندک خشک شد چشم ترش
وسوسه و اندیشه بر وی در گشاد
راند عشق لاابالی از درش
اندک اندک شاخ و برگش خشک گشت
چون بریده شد رگ بیخ آورش
اندک اندک دیو شد لاحول گو
سست شد در عاشقی بال و پرش
اندک اندک گشت صوفی خرقه دوز
رفت وجد و حالت خرقه درش
عشق داد و دل بر این عالم نهاد
در برش زین پس نیاید دلبرش
زان همی جنباند سر او سست سست
کمد اندر پا و افتاد اکثرش
بهر او پر می کنم من ساغری
گر بنوشد برجهاند ساغرش
دست ها زان سان برآرد کسمان
بشنود آواز الله اکبرش
میر ما سیرست از این گفت و ملول
درکشان اندر حدیث دیگرش
کشته عشقم نترسم از امیر
هر کی شد کشته چه خوف از خنجرش
بترین مرگ ها بی عشقی است
بر چه می لرزد صدف بر گوهرش
برگ ها لرزان ز بیم خشکی اند
تا نگردد خشک شاخ اخضرش
در تک دریا گریزد هر صدف
تا بنربایند گوهر از برش
چون ربودند از صدف دانه گهر
بعد از آن چه آب خوش چه آذرش
آن صدف بی چشم و بی گوش است شاد
در به باطن درگشاده منظرش
گر بماند عاشقی از کاروان
بر سر ره خضر آید رهبرش
خواجه می گرید که ماند از قافله
لیک می خندد خر اندر آخرش
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت
لاجرم سرگین خر شد عنبرش
ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست
لاجرم شد خرمگس سرلشکرش
خرمگس آن وسوسه ست و آن خیال
که همی خارش دهد همچون گرش
گر ندارد شرم و واناید از این
وانمایم شاخ های دیگرش
تو مکن شاخش چو مرد اندر خری
گاو خیزد با سه شاخ از محشرش


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *