+ - x
 » از همین شاعر
 ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی
 ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد
 طوبی لمن آواه سر فاده
 عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود
 خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او
 کیست که او بندۀ رای تو نیست؟
 دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من
 جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت
 دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
 طبیبیم حکیمیم طبیبان قدیمیم

 » بیشتر بخوانید...
 کس نیست در این گوشه فراموشتر از من
 با آن که از صفا چو بهاری نشسته ام
 در باد چون سنگ
 گر کنم با این سر پرشور بالین سنگ را
 اگر دانی زبان اختران را
 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
 رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
 به نظر وصل دلبری دارم
 اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در این منزل
عوض دیدست او حاصل به جان زان سوی آب و گل
چو شخصی کو دو زن دارد یکی را دل شکن دارد
بدان دیگر وطن دارد که او خوشتر بدش در دل
تو گویی کاین بدین خوبی زهی صبر وی ایوبی
وزین غبن اندر آشوبی که این کاریست بی طایل
و او گوید ز سرمستی که آن را تو بدیدستی
که آن علوست و تو پستی که تو نقصی و آن کامل
بدو گر باز رو آرد و تخم دوستی کارد
حجابی آن دگر دارد کز این سو راند او محمل
چو باز آن خوب کم نازد و با این شخص درسازد
دگربار او نپردازد از این سون رخت دل حاصل
سر رشته صبوری را ببین بگذار کوری را
ببین تو حسن حوری را صبوری نبودت مشکل
همه کدیه از این حضرت به سجده و وقفه و رکعت
برای دید این لذت کز او شهوت شود حامل
بفرما صبر یاران را به پندی حرص داران را
بمشنو نفس زاران را مباش از دست حرص آکل
کسی را چون دهی پندی شود حرص تو را بندی
صبوری گرددت قندی پی آجل در این عاجل
ز بی چون بین که چون ها شد ز بی سون بین که سون ها شد
ز حلمی بین که خون ها شد ز حقی چند گون باطل
حروف تخته کانی بدین تأویل می خوانی
خلاصه صبر می دانی بر آن تأویل شو عامل
صبوری کن مکن تیزی ز شمس الدین تبریزی
بشر خسپی ملک خیزی که او شاهیست بس مفضل


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

احسان:

بسیار زیبا ...
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *