+ - x
 » از همین شاعر
 ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی
 مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم
 جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر
 زهی حلاوت پنهان در این خلای شکم
 آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من
 کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی
 شنودم من که چاکر را ستودی
 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
 تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری
 عاشقی و بیوفایی کار ماست

 » بیشتر بخوانید...
 ناآشتی
 چهار بیتی ها
 حيرت افزا صوت رحمانی شنو
 نگارا لباس قشنگ تو خوش
 این قافله عمر عجب میگذرد
 آوازش را تکانده بود
 شوی چو واقف راز قدم بدانکه قديمی
 سیب
 ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری
 نوازش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بیار باده که اندر خمار خمارم
خدا گرفت مرا زان چنین گرفتارم
بیار جام شرابی که رشک خورشید است
به جان عشق که از غیر عشق بیزارم
بیار آنک اگر جان بخوانمش حیف است
بدان سبب که ز جان دردهای سر دارم
بیار آنک نگنجد در این دهان نامش
که می شکافد از او شقه های گفتارم
بیار آنک چو او نیست گولم و نادان
چو با ویم ملک گربزان و طرارم
بیار آنک دمی کز سرم شود خالی
سیاه و تیره شوم گوییا ز کفارم
بیار آنک رهاند از این بیار و میار
بیار زود و مگو دفع کز کجا آرم
بیار و بازرهان سقف آسمان ها را
شب دراز ز دود و فغان بسیارم
بیار آنک پس مرگ من هم از خاکم
به شکر و گفت درآرد مثال نجارم
بیار می که امین میم مثال قدح
که هر چه در شکمم رفت پاک بسپارم
نجار گفت پس مرگ کاشکی قومم
گشاده دیده بدندی ز ذوق اسرارم
به استخوان و به خونم نظر نکردندی
به روح شاه عزیزم اگر به تن خوارم
چه نردبان که تراشیده ام من نجار
به بام هفتم گردون رسید رفتارم
مسیح وار شدم من خرم بماند به زیر
نه در غم خرم و نی به گوش خروارم
بلیس وار ز آدم مبین تو آب و گلی
ببین که در پس گل صد هزار گلزارم
طلوع کرد از این لحم شمس تبریزی
که آفتابم و سر زین وحل برون آرم
غلط مشو چو وحل در رویم دیگربار
که برقرارم و زین روی پوش در عارم
به هر صبوح درآیم به کوری کوران
برای کور طلوع و غروب نگذارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *