+ - x
 » از همین شاعر
 کار همه محبان همچون زرست امشب
 هر روز بگه ای شه دلدار درآیی
 ز اول روز که مخموری مستان باشد
 یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال
 بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو
 آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی
 تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست
 میان ما درآ ما عاشقانیم
 در عشق کجا باشد مانند تو عشقینی
 مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو

 » بیشتر بخوانید...
 بر لب مدام باده مرد افگن خيال
 از زخم قلب آبایی
 ای کاش
 بیا با ما مورز این کینه داری
 بهر هلاک عاشقان جلوۀ يار دم بدم
 شب و هذیان و تنهایی
 نغمه ی روسبی
 فصل وصل
 جرقه ها

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چهار روز ببودم به پیش تو مهمان
سه روز دیگر خواهم بدن یقین می دان
به حق این سه و آن چار رو ترش نکنی
که تا نیفتد این دل به صد هزار گمان
به هر طعام خوشم من جز این یکی ترشی
که سخت این ترشی کند می کند دندان
که جمله ترشی ها بدان گوار شود
که تو ترش نکنی روی ای گل خندان
گشای آن لب خندان که آن گوارش ماست
که تعبیه ست دو صد گلشکر در آن احسان
ترش مکن که نخواهد ترش شدن آن رو
که می دهد مدد قند هر دمش رحمان
چه جای این که اگر صد هزار تلخ و ترش
به نزد روی تو افتد شود خوش و شادان
مگر به روز قیامت نهان شود رویت
وگر نه دوزخ خوشتر شود ز صدر جنان
اگر میان زمستان بهار نو خواهی
درآ به باغ جمالت درخت ها بفشان
به روز جمعه چو خواهی که عیدها بینند
برآی بر سر منبر صفات خود برخوان
غلط شدم که تو گر برروی به منبر بر
پری برآرد منبر چو دل شود پران
مرا به قند و شکرهای خویش مهمان کن
علف میاور پیشم منه نیم حیوان
فرشته از چه خورد از جمال حضرت حق
غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان
غذای خلق در آن قحط حسن یوسف بود
که اهل مصر رهیده بدند از غم نان
خمش کنم که دگربار یار می خواهد
که درروم به سخن او برون جهد ز میان
غلط که او چو بخواهد که از خرم فکند
حذر چه سود کند یا گرفتن پالان
مگر همو بنماید ره حذر کردن
همو بدوزد انبان همو درد انبان
مرا سخن همه با او است گر چه در ظاهر
عتاب و صلح کنم گرم با فلان و فلان
خمش که تا نزند بر چنین حدیث هوا
از آنک باد هوا نیست محرم ایشان


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *