+ - x
 » از همین شاعر
 صلا ای صوفیان کامروز باری
 گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر
 آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم
 سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من
 تدبیر کند بنده و تقدیر نداند
 یا رشا فدیته من زمن رایته
 در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری
 صوفیان آمدند از چپ و راست
 بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا
 ای سیرگشته از ما ما سخت مشتهی

 » بیشتر بخوانید...
 خط جبین ماست هماغوش نقش پا
 نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
 زاهد اگرچه لاف ز پرهيز می زند
 عیشم مدام است از لعل دلخواه
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
 بر قله ی کهسار، درختی برپاست
 تا بهار آرزوهای مرا گلباررویا میکنی
 شدی پیر و همان در بند غفلت می کنی جان را
 هیچ چوچه سگی چرا با كفشهای من شوخی نمی كند
 عمری خيال بستم يار آشنائيت را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو
نیپو سر کینیکا چونم من و چونی تو
یا نعم صباح ای جان مستند همه رندان
تا شب همگان عریان با یار در آب جو
یا قوم اتیناکم فی الحب فدیناکم
مذ نحن رایناکم امنیتنا تصفوا
گر جام دهی شادم دشنام دهی شادم
افندی اوتی تیلس ثیلو که براکالو
چون مست شد این بنده بشنو تو پراکنده
قویثز می کناکیمو سیمیر ابرالالو
یا سیدتی هاتی من قهوه کاساتی
من زارک من صحو ایاک و ایاه
ای فارس این میدان می گرد تو سرگردان
آخر نه کم از چرخی در خدمت آن مه رو
پویسی چلبی پویسی ای پوسه اغا پوسی
بی نخوت و ناموسی این دم دل ما را جو
ای دل چو بیاسودی در خواب کجا بودی
اسکرت کما تدری من سکرک لا تصحو
واها سندی واها لما فتحت فاها
ما اطیب سقیاها تحلوا ابدا تحلو
ای چون نمکستانی اندر دل هر جانی
هر صورت را ملحی از حسن تو ای مرجو
چیزی به تو می ماند هر صورت خوب ار نی
از دیدن مرد و زن خالی کنمی پهلو
گر خلق بخندندم ور دست ببندندم
ور زجر پسندندم من می نروم زین کو
از مردم پژمرده دل می شود افسرده
دارد سیهی در جان گر زرد بود مازو
بانگ تو کبوتر را در برج وصال آرد
گر هست حجاب او صد برج و دو صد بارو
قوم خلقو بورا قالو شططا زورا
فی وصفک یا مولی لا نسمع ما قالوا
این نفس ستیزه رو چون بزبچه بالاجو
جز ریش ندارد او نامش چه کنم ریشو
خامش کن خامش کن از گفته فرامش کن
هین بازمیا این سو آن سو پر چون تیهو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *