+ - x
 » از همین شاعر
 رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو
 اگر یار مرا از من برآری
 این عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای
 هله تا ظن نبری کز کف من بگریزی
 ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی
 اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری
 هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم
 شب شد و هنگام خلوتگاه شد
 تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون شده
 خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری

 » بیشتر بخوانید...
 چرا به سوی فلقها دری گشوده نشد
 سادگی باغی ست طبع عافیت آهنگ را
 فصل گل و طرف جویبار و لب کشت
 بنفشه زلف من ای سر و قد نسرین تن
 صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
 با ما شراب از خم حيرت فزا بنوش
 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
 آن خانه...
 رقص چوب ها
 اندرز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالایی
که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آرایی
چه باشد جرم و سهو ما به پیش یرلغ لطفت
کجا تردامنی ماند چو تو خورشید ما رایی
درآ ای تاج و تخت ما برون انداز رخت ما
بسوزان هر چه می سوزی بفرما هر چه فرمایی
اگر آتش زنی سوزی تو باغ عقل کلی را
هزاران باغ برسازی ز بی عقلی و شیدایی
وگر رسوا شود عاشق به صد مکروه و صد تهمت
از این سویش بیالایی وزان سویش بیارایی
نه تو اجزای آبی را بدادی تابش جوهر
نه تو اجزای خاکی را بدادی حله خضرایی
نه از اجزای یک آدم جهان پرآدمی کردی
نه آنی که مگس را تو بدادی فر عنقایی
طبیبی دید کوری را نمودش داروی دیده
بگفتش سرمه ساز این را برای نور بینایی
بگفتش کور اگر آن را که من دیدم تو می دیدی
دو چشم خویش می کندی و می گشتی تماشایی
زهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ریزی
زهی نوری که اندر چشم و در بی چشم می آیی
اگر بر زندگان ریزی برون پرند از گردون
وگر بر مردگان ریزی شود مرده مسیحایی
غذای زاغ سازیدی ز سرگینی و مرداری
چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخایی
چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی
نگهدار ای خدا ما را از آن گفتار و بدرایی
چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور
به فضل خود زبان ما بدان گفتار بگشایی
کیست آن زاغ سرگین چش کسی کو مبتلا گردد
به علمی غیر علم دین برای جاه دنیایی
کیست آن طوطی و شکرضمیر منبع حکمت
که حق باشد زبان او چو احمد وقت گویایی
مرا در دل یکی دلبر همی گوید خمش بهتر
که بس جان های نازک را کند این گفت سودایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *