+ - x
 » از همین شاعر
 ای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی
 حرام گشت از این پس فغان و غمخواری
 زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا
 مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد
 ای گشته ز شاه عشق شهمات
 اندرآمد شاه شیرینان ترش
 ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب
 تا که درآمد به باغ چهره گلنار تو
 خنده از لطفت حکایت می کند
 حسودان را ز غم آزاد کردم

 » بیشتر بخوانید...
 پیش توانگرمنشان ، پهلوی لاغر مگشا
 روضه خلد برین خلوت درویشان است
 سر گرفته است کار من امروز
 پیام
 دوران انتقالی
 چو می بینی که رهزن کاروان کشت
 الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی
 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی
 بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا
 معرفت نیست در این معرفت آموختگان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بیا ای غم که تو بس باوفایی
که ابر قطره های اشک هایی
زنی درویش آمد سوی عباس
که تعلیمم بده نوعی گدایی
در حیلت خدا بر تو گشاده ست
تو آموزی گدایان را دغایی
تو نعمانی در این مذهب بگو درس
که خوش تخریج و پاکیزه ادایی
من مسکین دمی دارم فسرده
ندارم روزیی از ژاژخایی
مرا یک کدیه گرمی بیاموز
که تو بس نرگدا و اوستایی
بدانک انبیا عباس دینند
در استرزاق آثار سمایی
ز انواع گدایی های طاعات
که برجوشد بدان بحر عطایی
ز صوم و از صلات و از مناسک
ز نهی منکر و شیر غزایی
که بی حد است انواع عبادات
و انواع ثقات و ابتلایی
بدو گفتا برو کاین دم ملولم
ببر زحمت مکن طال بقایی
مکرر کرد آن زن لابه کردن
که نومیدم مکن ای لالکایی
مکرر کرد استا دفع راهم
که سودت نیست این زحمت فزایی
ملولم خاطرم کند است این دم
ندارد این نفس مکرم کیایی
سجود آورد و گریان گشت آن زن
که طفلانم مرند از بی نوایی
بسی بگریست پس عباس گفتش
همین را باش کاستاتر ز مایی
دو عباسند با تو این دو چشمت
تلین القاسیین بالبکا
به آب دیده چون جنت توان یافت
روان شو چیز دیگر را چه پایی
که آب چشم با خون شهیدان
برابر می روند اندر روایی
کسی را که خدا بخشید گریه
بیاموزید راه دلگشایی
بجز این گریه را نفعی دگر هست
ولی سیرم ز شعر و خودنمایی
ولیکن خدمت دل به ز گریه ست
که اطلس می کند پنجه عبایی
که دل اصل است و اشک تو وسیلت
که خشک و تر نگنجد در خدایی
خمش با دل نشین و رو در او نه
که از سلطان دل صاحب لوایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *