+ - x
 » از همین شاعر
 با من ای عشق امتحان ها می کنی
 آتشی نو در وجود اندرزدیم
 خلق می جنبند مانا روز شد
 ای یار مقامردل پیش آ و دمی کم زن
 هین که هنگام صابران آمد
 تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل است او
 گل سرخ دیدم شدم زعفرانی
 چو یکی ساغر مردی ز خم یار برآرم
 به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین
 بوی باغ و گلستان آید همی

 » بیشتر بخوانید...
 از آمدنم نبود گردون را سود
 مداری
 وقت سحر است خیز ای مایه ناز
 رويت اگر ز پيش نظر دور نمی شد
 دو بن بست
 بخوان شعرم
 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
 مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش
 فلك نه همسری دارد نه هم كف
 نیستی پیشه کن از عالم پندار برآ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی
چون تو منی من توام چند تویی و منی
نور حقیم و زجاج با خود چندین لجاج
از چه گریزد چنین روشنی از روشنی
ما همه یک کاملیم از چه چنین احولیم
خوار چرا بنگرد سوی فقیران غنی
راست چرا بنگرد سوی چپ خویش خوار
هر دو چو دست تواند چه یمنی چه دنی
ما همه یک گوهریم یک خرد و یک سریم
لیک دوبین گشته ایم زین فلک منحنی
رخت از این پنج و شش جانب توحید کش
عرعر توحید را چند کنی منثنی
هین ز منی خیز کن با همه آمیز کن
با خود خود حبه ای با همه چون معدنی
هر چه کند شیر نر سگ بکند هم سگی
هر چه کند روح پاک تن بکند هم تنی
روح یکی دان و تن گشته عدد صد هزار
همچو که بادام ها در صفت روغنی
چند لغت در جهان جمله به معنی یکی
آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی
جان بفرستد خبر جانب هر بانظر
چون که به توحید تو دل ز سخن برکنی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *