+ - x
 » از همین شاعر
 به باغ آییم فردا جمله یاران
 تو را در دلبری دستی تمامست
 هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره
 چونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند
 بده آن باده جانی که چنانیم همه
 مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم
 اگر خواهی مرا می در هوا کن
 بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست
 هله صیاد نگویی که چه دام است و چه دانه
 عشق بین با عاشقان آمیخته

 » بیشتر بخوانید...
 این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
 سوم عقرب
 دلم من خانه ی یک قرن خون است
 بی خبر
 جادوگر و جاسوس
 اگر پندی ز درویشی پذیری
 زان پیش که بر سرت شبیخون آرند
 فریاد
 من چنینم او چنان اما چنینی همچنان
 به گلشن گر بر افشاند ز روی ناز کاکل را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را
خضر آمد خضر آمد بیار آب حیاتی را
عمر آمد عمر آمد ببین سرزیر شیطان را
سحر آمد سحر آمد بهل خواب سباتی را
بهار آمد بهار آمد رهیده بین اسیران را
به بستان آ به بستان آ ببین خلق نجاتی را
چو خورشید حمل آمد شعاعش در عمل آمد
ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکاتی را
همان سلطان همان سلطان که خاکی را نبات آرد
ببخشد جان ببخشد جان نگاران نباتی را
درختان بین درختان بین همه صایم همه قایم
قبول آمد قبول آمد مناجات صلاتی را
ز نورافشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را
ببین باری ببین باری تجلی صفاتی را
گلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی
فرستاد او فرستاد او شرابات نباتی را
بشارت ده بشارت ده به محبوسان جسمانی
که حشر آمد که حشر آمد شهیدان رفاتی را
شقایق را شقایق را تو شاکر بین و گفتی نی
تو هم نو شو تو هم نو شو بهل نطق بیاتی را
شکوفه و میوه بستان برات هر درخت آمد
که بیخم نیست پوسیده ببین وصل سماتی را
زبان صدق و برق رو برات ممنان آمد
که جانم واصل وصلست و هشته بی ثباتی را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *