+ - x
 » از همین شاعر
 بیا ای یار کامروز آن مایی
 هم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجایی
 مستدرکات
 دوش رفتم در میان مجلس سلطان خویش
 آن را که درون دل عشق و طلبی باشد
 چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد
 سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز
 میان ما درآ ما عاشقانیم
 بیا ساقی می ما را بگردان
 نام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد

 » بیشتر بخوانید...
 چل سال بیش رفت که من لاف می زنم
 جز پیش ما مخوانید افسانهٔ فنا را
 رفیق اهل دل و یار محرمی دارم
 ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
 شهپر خاکستر
 مرا یاد است از دانای افرنگ
 نمی دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را
 نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
 شب که بر خاک سيه روی بديوار نهم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید
نقش گرمابه یک یک در سجود اندرآید
نقش های فسرده بی خبروار مرده
ز انعکاسات چشمش چشمشان عبهر آید
گوش هاشان ز گوشش اهل افسانه گردد
چشم هاشان ز چشمش قابل منظر آید
نقش گرمابه بینی هر یکی مست و رقصان
چون معاشر که گه گه در می احمر آید
پر شده بانگ و نعره صحن گرمابه ز ایشان
کز هیاهوی و غلغل غره محشر آید
نقش ها یک دگر را جانب خویش خوانند
نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید
لیک گرمابه بان را صورتی درنیابد
گر چه صورت ز جستن در کر و در فر آید
جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان
ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید
گلشن هر ضمیری از رخش پرگل آید
دامن هر فقیری از کفش پرزر آید
دار زنبیل پیشش تا کند پر ز خویشش
تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید
برهد از بیش وز کم قاضی و مدعی هم
چونک آن ماه یک دم مست در محضر آید
باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد
چوب حنانه گردد چونک بر منبر آید
کم کند از لقاشان بفسرد نقش هاشان
گم شود چشم هاشان گوش هاشان کر آید
باز چون رو نماید چشم ها برگشاید
باغ پرمرغ گردد بوستان اخضر آید
رو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان
در پی این عبارت جان بدان معبر آید
آنچ شد آشکارا کی توان گفت یارا
کلک آن کی نویسد گر چه در محبر آید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *