+ - x
 » از همین شاعر
 سفر کردم به هر شهری دویدم
 جانا نظری فرما چون جان نظرهایی
 صوفیان آمدند از چپ و راست
 اول
 هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
 بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی
 کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر
 ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داری
 وقت آمد توبه را شکستن
 روزی که مرا ز من ستانی

 » بیشتر بخوانید...
 ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست
 گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
 کباب کردی و بريان نمودی جان مرا
 پیوند
 شدی پیر و همان در بند غفلت می کنی جان را
 آزادی
 سحر بلبل حکایت با صبا کرد
 علت مرگ و زندگی
 صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
 قلزم تلاوت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مها به دل نظری کن که دل تو را دارد
به روز و شب به مراعاتت اقتضا دارد
ز شادی و ز فرح در جهان نمی گنجد
دلی که چون تو دلارام خوش لقا دارد
ز آفتاب تو آن را که پشت گرم شود
چرا دلیر نباشد حذر چرا دارد
ز بهر شادی توست ار دلم غمی دارد
ز دست و کیسه توست ار کفم سخا دارد
خیال خوب تو چون وحشیان ز من برمد
که صورتیست تن بنده دست و پا دارد
مرا و صد چو مرا آن خیال بی صورت
ز نقش سیر کند عاشق فنا دارد
برهنه خلعت خورشید پوشد و گوید
خنک کسی که ز زربفت او قبا دارد
تنی که تابش خورشید جان بر او آید
گمان مبر که سر سایه هما دارد
بدانک موسی فرعون کش در این شهرست
عصاش را تو نبینی ولی عصا دارد
همی رسد به عنان های آسمان دستش
که اصبع دل او خاتم وفا دارد
غمش جفا نکند ور کند حلالش باد
به هر چه آب کند تشنه صد رضا دارد
فزون از آن نبود کش کشد به استسقا
در آن زمان دل و جان عاشق سقا دارد
اگر صبا شکند یک دو شاخ اندر باغ
نه هر چه دارد آن باغ از صبا دارد
شراب عشق چو خوردی شنو صلای کباب
ز مقبلی که دلش داغ انبیا دارد
زمین ببسته دهان تاسه مه که می داند
که هر زمین به درون در نهان چه ها دارد
بهار که بنماید زمین نیشکرت
از آن زمین به درون ماش و لوبیا دارد
چرا چو دال دعا در دعا نمی خمد
کسی که از کرمش قبله دعا دارد
چو پشت کرد به خورشید او نمازی نیست
از آنک سایه خود پیش و مقتدا دارد
خموش کن خبر من صمت نجا بشنو
اگر رقیب سخن جوی ما روا دارد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *