+ - x
 » از همین شاعر
 مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
 رفت عمرم در سر سودای دل
 بیدار کنید مستیان را
 مستیم و بیخودیم و جمال تو پرده در
 سلیمانا بیار انگشتری را
 غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند
 چو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم
 نیم شب از عشق تا دانی چه می گوید خروس
 نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری
 هر کی در ذوق عشق دنگ آمد

 » بیشتر بخوانید...
 علم کل چيست بگو نقطهء نادانی ما
 صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
 هوای من
 خاکی که به زیر پای هر نادانی است
 مار کر
 ای سرو روان بیا که دستت بوسم
 درمحفل ما ومنم ، محو صفیر هرصدا
 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
 گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
 فلك نه همسری دارد نه هم كف

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود
بسی بکردم لاحول و توبه دل نشنود
غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان
بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود
عفیف و زاهد و ثابت قدم بدم چون کوه
کدام کوه که باد توش چو که نربود
اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم
وگر کهم همه در آتش توم که دود
وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم
ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود
به هر کجا عدم آید وجود کم گردد
زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود
فلک کبود و زمین همچو کور راه نشین
کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود
مثال جان بزرگی نهان به جسم جهان
مثال احمد مرسل میان گبر و جهود
ستایشت به حقیقت ستایش خویش است
که آفتاب ستا چشم خویش را بستود
ستایش تو چو دریا زبان ما کشتی
روان مسافر دریا و عاقبت محمود
مرا عنایت دریا چو بخت بیدارست
مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *