+ - x
 » از همین شاعر
 اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی
 ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم
 ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
 گر بنخسبی شبی ای مه لقا
 عشق است دلاور و فدایی
 ظلمت شب پرتو ظلمات من
 گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم
 حال ما بی آن مه زیبا مپرس
 افتاد دل و جانم در فتنه طراری
 در این رقص و در این های و در این هو

 » بیشتر بخوانید...
 تبر
 زندگی
 دل از من برد و روی از من نهان کرد
 صدایم کن
 دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
 اسیر
 شعر و شراب
 یا ران انتحا ری
 مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

با شیر رو به شانگی آوردمان دیوانگی
افزودمان بیگانگی با هر بت یکدانگی
از باده ی شبهای تو و ز مستی لبهای تو
وز لطف غبغبهای تو آخر کجا فرزانگی؟!
ای رستم دستان نر باشی مخنثتر ز غر
با این لب همچون شکر گر ماندت مردانگی
آه از نغولیهای تو، آه از ملولیهای تو
آه از فضولیهای تو، یکسان شو از صد شانگی
با لعل همچون شکرش، وز تابش سیمین برش
صد سنگ بادا بر سرش گر در کند دو دانگی
جان را ز تو بیچارگی، بیچارگی یکبارگی
ویرانی و آوارگی، صد خانه و صد خانگی
ای صاف همچون جام جم، پیشت تمامیهاست کم
چون چنگ گشتم من به خم، اندر غم خوش بانگی
مخدوم شمس الدین شهم، هم آفتاب و هم مهم
بر خاک او سر می نهم، هم سر بود زان متهم

---

ای فتنه ی انگیخته، صد جان به هم آمیخته
ای خون ترکان ریخته، با لولیان بگریخته
در سایه ی آن لطف تو، آخر گشایم قلف تو
در سر نشسته الف تو، زان طره ی آویخته
از چشم بردی خوابها، زین غرقه ی گردابها
زان طره ی پر تابها، مشکی به عنبر بیخته
ای رفته در خون رهی، تورشک خورشید و مهی
با این همه شاهنشهی، با خاکیان آمیخته
از برق آن رخسار تو، وز شعله ی انوار تو
وز حلم موسی وار تو، از بحر گرد انگیخته
ای شمع افلاک و زمین، ای مفخر روح الامین
عشقت نشسته در کمین، خون هزاران ریخته
جان در پی تو می دود وندر جهانت می جود
صد گنج آخر کی شود؟ در کاغذی درپیخته
مخدوم شمس الدین! مرا کشتی درین یک ماجرا
این عفو بسته شد چرا؟ ای خسرو هر دو سرا

---

ما جمله بیخوابان شده، در خوابگه رقصان شده
ای ماه بی نقصان شده و انجم ز مه رقصان شده
صفرام از سودای تو، از جسم جان افزای تو
از وعده ی جانهای تو، جانها بگه رقصان شده
زان روی همچون ماه تو، شاهان چشم در راه تو
در عین لشکرگاه تو، شاه وسپه رقصان شده
ای مفخر روحانیان، وی دیده ی ربانیان
سرها ز تو شادی کنان، بر سر کله رقصان شده
قومی شده رقصان دین، با صد هزاران آفرین
قومی دگر منکر چنین اندر سفه رقصان شده
تبریز و باقی جهان با هرک را عقلست و جان
از روی معنی ونهان، در عشق شه رقصان شده
میدان فراخست ای پسر، تو گوشه ای ما گوشه ای
همچون ملخ در کشت شه، تو خوشه ای ما خوشه ای


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *