+ - x
 » دیگر شاعران
 ناصر خسرو
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
 مجیب مهرداد
 سمیع حامد
 صوفی غلام نبی عشقری
 انوری
 سهراب سیرت
 مخفی بدخشی
 ناهید مهرگان
 فرنگیس سوگند

  ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
   » دفعات بازدید: ۴۷۸۵

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ای دل چه اندیشیدۀ در عذر آن تقصیر ها؟
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۵

امتیاز: ۲,۲ | مجموع آراء: ۵
  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  جز وی چه باشد کز اجل اندر رباید کل ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما؟
   » دفعات بازدید: ۳۴۴۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۹

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  امروز دیدم یار را ، آن رونق هر کار را
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگها
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفتست پا
   » دفعات بازدید: ۲۶۰۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما
   » دفعات بازدید: ۳۹۲۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
  بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا
   » دفعات بازدید: ۳۱۹۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا
   » دفعات بازدید: ۷۱۰۲

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱۵
  رَستم ازین نفس و هوا، زنده بلا مُرده بلا
   » دفعات بازدید: ۳۶۴۲

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
  آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کاهل و ناداشت بدم کام در آورد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
   » دفعات بازدید: ۲۰۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا؟ چرا؟
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین