+ - x
 » دیگر شاعران
 سید رضا محمدی
 عبدالهادی داوی
 امان پویامک
 فروغ فرخزاد
 قیصر امین پور
 کارو
 ضیا قاری زاده
 شایان فریور
 احمد یاسین فرخاری
 شايق جمال

  ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
   » دفعات بازدید: ۵۰۵۱

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ای دل چه اندیشیدۀ در عذر آن تقصیر ها؟
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۲

امتیاز: ۲,۲ | مجموع آراء: ۵
  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  جز وی چه باشد کز اجل اندر رباید کل ما
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما؟
   » دفعات بازدید: ۳۷۵۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
   » دفعات بازدید: ۲۸۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را
   » دفعات بازدید: ۲۶۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
   » دفعات بازدید: ۲۴۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۲۶۸۱

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  امروز دیدم یار را ، آن رونق هر کار را
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
   » دفعات بازدید: ۲۷۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
   » دفعات بازدید: ۲۵۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگها
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفتست پا
   » دفعات بازدید: ۲۹۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما
   » دفعات بازدید: ۴۲۶۱

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۶
  بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۷۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
   » دفعات بازدید: ۲۶۶۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا
   » دفعات بازدید: ۷۶۲۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱۵
  رَستم ازین نفس و هوا، زنده بلا مُرده بلا
   » دفعات بازدید: ۳۸۷۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
  آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا
   » دفعات بازدید: ۲۵۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
   » دفعات بازدید: ۲۴۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کاهل و ناداشت بدم کام در آورد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
   » دفعات بازدید: ۲۲۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
   » دفعات بازدید: ۲۴۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا
   » دفعات بازدید: ۲۷۲۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا؟ چرا؟
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین