+ - x
 » دیگر شاعران
 فریدون توللی
 بهار سعید
 پرتو نادری
 فرید برزگر
 احمد شاملو
 کاکه تیغون
 فرزاد فرنود
 بکتاش روش
 کارو
 حمیرا نکهت دستگیرزاده

  ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
   » دفعات بازدید: ۴۶۹۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ای دل چه اندیشیدۀ در عذر آن تقصیر ها؟
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۰

امتیاز: ۲,۲ | مجموع آراء: ۵
  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  جز وی چه باشد کز اجل اندر رباید کل ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما؟
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
   » دفعات بازدید: ۲۴۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
   » دفعات بازدید: ۲۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  امروز دیدم یار را ، آن رونق هر کار را
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
   » دفعات بازدید: ۲۱۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگها
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها
   » دفعات بازدید: ۱۷۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
   » دفعات بازدید: ۱۸۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
   » دفعات بازدید: ۱۹۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفتست پا
   » دفعات بازدید: ۲۵۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما
   » دفعات بازدید: ۳۸۳۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
  بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا
   » دفعات بازدید: ۳۱۳۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا
   » دفعات بازدید: ۶۷۷۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱۵
  رَستم ازین نفس و هوا، زنده بلا مُرده بلا
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
  آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کاهل و ناداشت بدم کام در آورد مرا
   » دفعات بازدید: ۲۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا؟ چرا؟
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین