+ - x
 » دیگر شاعران
 ناهید مهرگان
 فرزاد فرنود
 علی عبدالرضایی
 زیوری ویژه
 عنایت شهیر
 سمیع حامد
 جلیله سلیمی
 عبدالهادی داوی
 بهار سعید
 خواجوی کرمانی

  بخش نخست
   » دفعات بازدید: ۳۳۴۷

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
  بخش دوم
   » دفعات بازدید: ۲۹۱۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  بخش سوم
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بخش چهارم
   » دفعات بازدید: ۴۵۶۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
  بخش پنجم
   » دفعات بازدید: ۸۱۲۸

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۱۴
  بخش ششم
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بخش هفتم
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  بخش هشتم
   » دفعات بازدید: ۳۱۹۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  بخش نهم
   » دفعات بازدید: ۳۲۲۰

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
  بخش دهم
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
  بخش یازدهم
   » دفعات بازدید: ۳۹۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  بخش دوازدهم
   » دفعات بازدید: ۴۰۷۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  بخش سیزدهم
   » دفعات بازدید: ۳۳۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بخش چهاردهم
   » دفعات بازدید: ۵۴۶۳

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
  بخش پانزدهم
   » دفعات بازدید: ۳۶۱۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  بخش شانزدهم
   » دفعات بازدید: ۷۰۹۹

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۶
  بخش هفدهم
   » دفعات بازدید: ۴۴۹۴

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۵
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین