+ - x
 » از همین شاعر
 آوخ آوخ چو من وفاداری
 از بهر چه در غم و زحیرید
 داد دهی ساغر و پیمانه را
 در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی
 بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من
 گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی
 بسوزانیم سودا و جنون را
 یا رب چه کس است آن مه یا رب چه کس است آن مه
 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن
 درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم

 » بیشتر بخوانید...
 من بی می ناب زیستن نتوانم
 بدشت غم دلم ماوا گرفته
 گفت و گویم با شعر
 مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
 صلح کل
 تصویرها
 فصل وصل
 خط می زنم به هر چه که از تو نشانی است
 قلب آرزو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
کای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا
ای گل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری
شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا
رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده
در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا
اکنون که گشتی گلشکر قوت دلی نور نظر
از گل برآ بر دل گذر آن از کجا این از کجا
با خار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین
بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا
در سر خلقان می روی در راه پنهان می روی
بستان به بستان می روی آن جا که خیزد نقش ها
ای گل تو مرغ نادری برعکس مرغان می پری
کامد پیامت زان سری پرها بنه بی پر بیا
ای گل تو این ها دیده ای زان بر جهان خندیده ای
زان جامه ها بدریده ای ای کربز لعلین قبا
گل های پار از آسمان نعره زنان در گلستان
کای هر که خواهد نردبان تا جان سپارد در بلا
هین از ترشح زین طبق بگذر تو بی ره چون عرق
از شیشه گلابگر چون روح از آن جام سما
ای مقبل و میمون شما با چهره گلگون شما
بودیم ما همچون شما ما روح گشتیم الصلا
از گلشکر مقصود ما لطف حقست و بود ما
ای بود ما آهن صفت وی لطف حق آهن ربا
آهن خرد آیینه گر بر وی نهد زخم شرر
ما را نمی خواهد مگر خواهم شما را بی شما
هان ای دل مشکین سخن پایان ندارد این سخن
با کس نیارم گفت من آن ها که می گویی مرا
ای شمس تبریزی بگو سر شهان شاه خو
بی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد ضیا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *