+ - x
 » از همین شاعر
 نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا
 بوی مشکی در جهان افکنده ای
 بیا تا عاشقی از سر بگیریم
 بیامدیم دگربار سوی مولایی
 از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
 اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی
 ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را
 صد هزاران همچو ما غرقه در این دریای دل
 ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
 دوازدهم

 » بیشتر بخوانید...
 ای شاخ گل
 سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم
 مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
 علت مرگ و زندگی
 ارجعی زآمدنش طبل و لوا دار بود
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
 منم که گوشه میخانه خانقاه من است
 هنربند
 قند و قروت
 گر زرین كلاهی عاقبت هیچ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل
ای از کرم پرسان دل وی پرسشت آرام دل
ما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو
وی از حیات نام تو جانی گرفته نام دل
بر گرد تن دل حلقه شد تن با دلم همخرقه شد
وین هر دو در تو غرقه شد ای تو ولی انعام دل
ای تن گرفته پای دل وی دل گرفته دامنت
دامن ز دل اندرمکش تا تن رسد بر بام دل
ای گوهر دریای دل چه جای جان چه جای دل
روشن ز تو شب های دل خرم ز تو ایام دل
ای عاشق و معشوق من در غیر عشق آتش بزن
چون نقطه ای در جیم تن چون روشنی بر جام دل
از بارگاه عقل کل آید همی بانگ دهل
کمد سپاه آسمان نک می رسد اعلام دل
از زخم تیغ آن سپه در کشتن خصمان شه
پرخون شده صحرا و ره ره گشته خون آشام دل
زان حمله های صف شکن سرکوفته دیوان تن
خطبه به نام شه شده دیوان پر از احکام دل
ای قیل و قالت چون شکر وی گوشمالت چون شکر
گر زین ادب خوارم کنی خواری منست اکرام دل
گر سر تو ننهفتمی من گفتنی ها گفتمی
تا از دلم واقف شدی امروز خاص و عام دل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *