+ - x
 » از همین شاعر
 گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد
 یک چند رندند این طرف در ظل دل پنهان شده
 بداد پندم استاد عشق از استادی
 این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم
 هر چند که بلبلان گزینند
 اگر آب و گل ما را چو جان و دل پری بودی
 هین که هنگام صابران آمد
 لولیکان توییم در بگشا ای صنم
 قرابه باز دانا هش دار آبگینه
 چهره شرمگین تو بستد شرمگان من

 » بیشتر بخوانید...
 ناودانها
 ای ستاره ها
 تا دل مسکین من در کار تست
 ما بی غمان مست دل از دست داده ایم
 دل آن باشد که آرامی ندارد
 نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
 اگر دانی زبان اختران را
 راست بودم من زمانی، گشته ام حالا کجک
 یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای نوش کرده نیش را، بی خویش کن با خویش را
با خویش کن بی خویش را، چیزی بده درویش را
تشریف ده عشاق را، پر نور کن آفاق را
بر زهر زن تریاق را، چیزی بده درویش را
با روی همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود
ما را تو کن همراه خود، چیزی بده درویش را
چون جلوه ی مه می کنی، وز عشق آگه می کنی
با ما چه همره می کنی؟ چیزی بده درویش را
درویش را چه بود نشان، جان و زبان دُر فشان
نی دلق صد پاره کشان، چیزی بده درویش را
هم آدم و آن دم تویی، هم عیسی و مریم تویی
هم راز و هم محرم تویی، چیزی بده درویش را
تلخ از تو شیرین می شود، کفر از تو چون دین می شود
خار از تو نسرین می شود، چیزی بده درویش را
جان من و جانان من! کفر من و ایمان من !
سلطان سلطانان من! چیزی بده درویش را
ای تن پرست بو الحزن، در تن مپیچ و جان مکن
منگر بتن، بنگر بمن، چیزی بده درویش را
امروز ای شمع آن کنم، بر نور تو جولان کنم
بر عشق جان افشان کنم، چیزی بده درویش را
امروز گویم: چون کنم؟ یک پاره دل را خون کنم
وین کار را یکسو کنم، چیزی بده درویش را
تو عیب ما را کیستی؟ تو مار یا ماهیستی؟
خود را بگو تو چیستی؟ چیزی بده درویش را
جانرا در افکن در عدم زیرا نشاید ای صنم
تو محتشم او محتشم چیزی بده درویش را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *