+ - x
 » از همین شاعر
 مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
 ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی
 به حق و حرمت آنک همگان را جانی
 هله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر
 آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند
 اگر عشقت به جای جان ندارم
 چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی
 همتم شد بلند و تدبیرم
 موی بر سر شد سپید و روی من بگرفت چین
 آه از این زشتان که مه رو می نمایند از نقاب

 » بیشتر بخوانید...
 باز دنیای مرا نالید و رفت
 درد ما را نیست درمان الغیاث
 بازی
 در نیمه شب تعطیلی ام
 زمین به قبرستان منتهی می شود
 شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
 نوا از سینه مرغ چمن برد
 نور جانست هويدا و عيان و چه نهان
 ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا
 ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
برآمد موج آب چشم و خون دل نتانستم
شکسته بسته می گفتم پریر از شرح دل چیزی
تنک شد جام فکر و من چو شیشه خرد بشکستم
چو تخته تخته بشکستند کشتی ها در این طوفان
چه باشد زورق من خود که من بی پا و بی دستم
شکست از موج این کشتی نه خوبی ماند و نه زشتی
شدم بی خویش و خود را من سبک بر تخته ای بستم
نه بالایم نه پست اما ولیک این حرف پست آمد
که گه زین موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم
چه دانم نیستم هستم ولیک این مایه می دانم
چو هستم نیستم ای جان ولی چون نیستم هستم
چه شک ماند مرا در حشر چون صد ره در این محشر
چو اندیشه بمردم زار و چون اندیشه برجستم
جگر خون شد ز صیادی مرا باری در این وادی
ز صیدم چون نبد شادی شدم من صید و وارستم
بود اندیشه چون بیشه در او صد گرگ و یک میشه
چه اندیشه کنم پیشه که من ز اندیشه ده مستم
به هر چاهی که برکندم ز اول من درافتادم
به هر دامی که بنهادم من اندر دام پیوستم
خسی که مشتریش آمد خیال خام ریش آمد
سبال از کبر می مالد که رو من کار کردستم
چه کردی آخر ای کودن نشاندی گل در این گلخن
نرست از گلشنت برگی ولیک از خار تو خستم
مرا واجب کند که من برون آیم چو گل از تن
که عمرم شد به شصت و من چو سین و شین در این شستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *