+ - x
 » از همین شاعر
 گر این جا حاضری سر همچنین کن
 ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبش
 نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید
 صنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری
 صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد
 غیر عشقت راه بین جستیم نیست
 نیست بجز دوام جان ز اهل دلان روایتی
 قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من
 مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را
 چنان مست است از آن دم جان آدم

 » بیشتر بخوانید...
 نوازش
 اینجا بلوغ را به سر دار می کشند
 دیوانه می رقصد
 کاشکی من هم به دنیا خانه ای می داشتم
 برداشت ما از سیاست
 در پله ها
 هودج معنی
 قانون خموشی
 ز چشمی که چون چشمه آرزو
 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم
ز شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم
اگر چه یک طرف از آسمان زمینی شد
نه پاره پاره زمین را هم آسمان کردیم
اگر چه بام بلندست آسمان مگریز
چه غم خوری ز بلندی چو نردبان کردیم
پرت دهیم که چون تیر بر فلک بپری
اگر ز غم تن بیچاره را کمان کردیم
اگر چه جان مدد جسم شد کثیفی یافت
لطافتش بنمودیم و باز جان کردیم
اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم
وگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم
تو ماهیی که به بحر عسل بخواهی تاخت
هزار بارت از آن شهد در دهان کردیم
اگر چه مرغ ضعیفی بجوی شاخ بلند
بر این درخت سعادت که آشیان کردیم
بگیر ملک دو عالم که مالک الملکیم
بیا به بزم که شمشیر در میان کردیم
هزار ذره از این قطب آفتابی یافت
بسا قراضه قلبی که ماش کان کردیم
بسا یخی بفسرده کز آفتاب کرم
فسردگیش ببردیم و خوش روان کردیم
گر آب روح مکدر شد اندر این گرداب
ز سیل ها و مددهاش خوش عنان کردیم
چرا شکفته نباشی چو برگ می لرزی
چه ناامیدی از ما که را زیان کردیم
بسا دلی که چو برگ درخت می لرزید
به آخرش بگزیدیم و باغبان کردیم
الست گفتیم از غیب و تو بلی گفتی
چه شد بلی تو چون غیب را عیان کردیم
پنیر صدق بگیر و به باغ روح بیا
که ما بلی تو را باغ و بوستان کردیم
خموش باش که تا سر به سر زبان گردی
زبان نبود زبان تو ما زبان کردیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *