+ - x
 » از همین شاعر
 ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته
 بنمود وفا از این جا
 ای خدا از عاشقان خشنود باد
 آن مه که ز پیدایی در چشم نمی آید
 من و تو دوش شب بیدار بودیم
 برفتیم ای عقیق لامکانی
 مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار
 طارت حیلی و زال حیلی
 اگر مرا تو نخواهی دلم ترا نگذارد
 دلم را ناله سرنای باید

 » بیشتر بخوانید...
 الحذر ای دل که برق روی خوبان آتش است
 پر کن پیاله را
 پیران که چنین مقام و حرمت دارند
 هودج معنی
 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
 خدنگ آه بشنفم بکف کمال هلال
  این چهره ی روز گار است
 انتظارت از دل و جان داشتم، دارم هنوز*
 بهار اندیشهٔ صدرنگ عشرت کرد بسمل را
 سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
از زعفران روی من رو می بگردانی چرا
یا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی بکن
یا قوت صبرش بده در یفعل الله ما یشا
این دو ره آمد در روش یا صبر یا شکر نعم
بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را
هر گه بگردانی تو رو آبی ندارد هیچ جو
کی ذره ها پیدا شود بی شعشعه شمس الضحی
بی باده تو کی فتد در مغز نغزان مستی یی
بی عصمت تو کی رود شیطان بلا حول و لا
نی قرص سازد قرصی یی مطبوخ هم مطبوخیی
تا درنیندازی کفی ز اهلیله خود در دوا
امرت نغرد کی رود خورشید در برج اسد
بی تو کجا جنبد رگی در دست و پای پارسا
در مرگ هشیاری نهی در خواب بیداری نهی
در سنگ سقایی نهی در برق میرنده وفا
سیل سیاه شب برد هر جا که عقلست و خرد
زان سیلشان کی واخرد جز مشتری هل اتی
ای جان جان جزو و کل وی حله بخش باغ و گل
وی کوفته هر سو دهل کای جان حیران الصلا
هر کس فریباند مرا تا عشر بستاند مرا
آن کم دهد فهم بیا گوید که پیش من بیا
زان سو که فهمت می رسد باید که فهم آن سو رود
آن کت دهد طال بقا او را سزد طال بقا
هم او که دلتنگت کند سرسبز و گلرنگت کند
هم اوت آرد در دعا هم او دهد مزد دعا
هم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف
در باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا
لبیک لبیک ای کرم سودای تست اندر سرم
ز آب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیا
هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود
کاستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا
آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند
حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد ز جا
خامش که این گفتار ما می پرد از اسرار ما
تا گوید او که گفت او هرگز بننماید قفا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *