+ - x
 » از همین شاعر
 اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی
 ای جان و ای دو دیده بینا چگونه ای
 به جان تو که سوگند عظیمست
 چون عزم سفر کردی فی لطف امان الله
 بار دیگر ملتی برساختی برساختی
 پنجم
 سالکان راه را محرم شدم
 ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی
 ز قیل و قال تو گر خلق بو نبردندی
 مر عاشق را ز ره چه بیمست

 » بیشتر بخوانید...
 نه من چين و نه جاپان می روم يار
 رانده
 ترا یک مشت میخواهم
 شرنگس
 نیم من
 طعنه ساز
 مرا زنار، کاکل از تو باشد
 امشب گناهكار ترینم ای آسمان!
 باز می بیند لبانم خالی از سیگار نیست
 شاعر! سپیدی یی که به روی شقیقه است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگها
تا برکنم از آینه هر منکری من زنگها
بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش
در هر قدم میبگذرد زان سوی جان فرسنگها
بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی
تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگها
با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند
کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگها
گر نی که کورندی چنین آخر بدیدندی چنان
آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگها
چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند
تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگها
اما چو اندر راه تو ناگاه بیخود میشود
هر عقل زیرا رسته شد در سبزه زارت بنگها
زین رو همیبینم کسان نالان چو نی وز دل تهی
زین رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگها
زین رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان
زین ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگها
اشکستگان را جانها بستست بر اومید تو
تا دانش بیحد تو پیدا کند فرهنگها
تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو
تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگها
تا جستنی نوعی دگر ره رفتنی طرزی دگر
پیدا شود در هر جگر در سلسله آهنگها
وز دعوت جذب خوشی آن شمس تبریزی شود
هر ذره انگیزندهای هر موی چون سرهنگها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *