+ - x
 » از همین شاعر
 بیا ما چند کس با هم بسازیم
 عاشق شدۀ، ای دل، سودات مبارک باد
 تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست
 چو دیوم عاشق آن یک پری شد
 کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست
 خامی سوی پالیز جان آمد که تا خربز خورد
 سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد
 آن را که در آخرش خری هست
 در خانه نشسته بت عیار کی دارد؟
 چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

 » بیشتر بخوانید...
 سرنوشت واژگون
 مباد بشکند ای رودها غرور شما
 باز کجا ساز سفر می کنی
 در عرصهء بيحاصلی رخش تمناگام نی (؟)
 خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
 مرا با خاطر رويت ببخشا
 تا که رفتی از برم حتی جهانم گریه کرد
 ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
 خرم آنروز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را
خورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم
دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را
ای عقل کل ذوفنون تعلیم فرما یک فسون
کز وی بخیزد در درون رحمی نگارین یار را
چون نور آن شمع چگل می درنیابد جان و دل
کی داند آخر آب و گل دلخواه آن عیار را
جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد
این دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را
عنقا که یابد دام کس در پیش آن عنقا مگس
ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی این تار را
کو آن مسیح خوش دمی بی واسطه مریم یمی
کز وی دل ترسا همی پاره کند زنار را
دجال غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی
کو عیسی خنجرکشی دجال بدکردار را
تن را سلامت ها ز تو جان را قیامت ها ز تو
عیسی علامت ها ز تو وصل قیامت وار را
ساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد
آتش به خار اندرفتد چون گل نباشد خار را
ماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم لایقی
لیکن خمار عاشقی در سر دل خمار را
شطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را
صد که حمایل کاه را صد درد دردی خوار را
بینم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده
وز شاه جان حاصل شده جان ها در او دیوار را
باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون
منسوخ گرداند کنون آن رسم استغفار را
جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند
یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را
مخدوم جان کز جام او سرمست شد ایام او
گاهی که گویی نام او لازم شمر تکرار را
عالی خداوند شمس دین تبریز از او جان زمین
پرنور چون عرش مکین کو رشک شد انوار را
ای صد هزاران آفرین بر ساعت فرخترین
کان ناطق روح الامین بگشاید آن اسرار را
در پاکی بی مهر و کین در بزم عشق او نشین
در پرده منکر ببین آن پرده صد مسمار را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *