+ - x
 » از همین شاعر
 ای بی تو محال جان فزایی
 چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
 نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر
 حجاب از چشم بگشایی که سبحان الذی اسری
 مبارک باشد آن رو را بدیدن بامدادانی
 بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
 ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی
 با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
 چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن
 آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

 » بیشتر بخوانید...
 انتظار
 دوبیتی های هزارگی بخش چهارم
 درآ که در دل خسته توان درآید باز
 راز آفرینش
 بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
 پیران که چنین مقام و حرمت دارند
 پای مرا دوباره سگ هار می خورد
 هرجا روی ای ناله سلامی ببر از ما
 فردایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند
نی آن چنان سیلیست این کش کس تواند کرد بند
ذوق سر سرمست را هرگز نداند عاقلی
حال دل بی هوش را هرگز نداند هوشمند
بیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند
زان باده ها که عاشقان در مجلس دل می خورند
خسرو وداع ملک خود از بهر شیرین می کند
فرهاد هم از بهر او بر کوه می کوبد کلند
مجنون ز حلقه عاقلان از عشق لیلی می رمد
بر سبلت هر سرکشی کردست وامق ریش خند
افسرده آن عمری که آن بگذشت بی آن جان خوش
ای گنده آن مغزی که آن غافل بود زین لورکند
این آسمان گر نیستی سرگشته و عاشق چو ما
زین گردش او سیر آمدی گفتی بسستم چند چند
عالم چو سرنایی و او در هر شکافش می دمد
هر ناله ای دارد یقین زان دو لب چون قند قند
می بین که چون در می دمد در هر گلی در هر دلی
حاجت دهد عشقی دهد کافغان برآرد از گزند
دل را ز حق گر برکنی بر کی نهی آخر بگو
بی جان کسی که دل از او یک لحظه برتانست کند
من بس کنم تو چست شو شب بر سر این بام رو
خوش غلغلی در شهر زن ای جان به آواز بلند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *