+ - x
 » از همین شاعر
 چه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی
 ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
 عاشقی و آنگهانی نام و ننگ
 دیدی که چه کرد آن یگانه
 در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی
 با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن
 نگارا مردگان از جان چه دانند
 آنک جانش داده ای آن را مکش
 ظلمت شب پرتو ظلمات من

 » بیشتر بخوانید...
 جز در تو . اسراری نمانده است
 دیدار در کوه قاف
 چند سالی شد غمش در سینه غِجک می­زند
 بناز گاهی می نگاری در اشتياقم وفا شعار ا
 رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند
 به گوش من صدای زنگ عشق است
 لبم از نوش او شکر چیند
 یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
 مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را
خود فاش بگو یوسف زرین کمری را
در شهر کی دیدست چنین شهره بتی را
در بر کی کشیدست سهیل و قمری را
بنشاند به ملکت ملکی بنده بد را
بخرید به گوهر کرمش بی گهری را
خضر خضرانست و از هیچ عجب نیست
کز چشمه جان تازه کند او جگری را
از بهر زبردستی و دولت دهی آمد
نی زیر و زبر کردن زیر و زبری را
شاید که نخسپیم به شب چونک نهانی
مه بوسه دهد هر شب انجم شمری را
آثار رساند دل و جان را به مثر
حمال دل و جان کند آن شه اثری را
اکسیر خداییست بدان آمد کاین جا
هر لحظه زر سرخ کند او حجری را
جان های چو عیسی به سوی چرخ برانند
غم نیست اگر ره نبود لاشه خری را
هر چیز گمان بردم در عالم و این نی
کاین جاه و جلالست خدایی نظری را
سوز دل شاهانه خورشید بباید
تا سرمه کشد چشم عروس سحری را
ما عقل نداریم یکی ذره وگر نی
کی آهوی عاقل طلبد شیر نری را
بی عقل چو سایه پیت ای دوست دوانیم
کان روی چو خورشید تو نبود دگری را
خورشید همه روز بدان تیغ گزارد
تا زخم زند هر طرفی بی سپری را
بر سینه نهد عقل چنان دل شکنی را
در خانه کشد روح چنان رهگذی را
در هدیه دهد چشم چنان لعل لبی را
رخ زر زند از بهر چنین سیمبری را
رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چو ابرو
کو راست کند چشم کژ کژنگری را
ای پاک دلان با جز او عشق مبازید
نتوان دل و جان دادن هر مختصری را
خاموش که او خود بکشد عاشق خود را
تا چند کشی دامن هر بی هنری را


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *