+ - x
 » از همین شاعر
 ای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان
 چو مست روی توام ای حکیم فرزانه
 تا چند خرقه بر درم از بیم و از امید
 صنما چگونه گویم که تو نور جان مایی
 مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است
 آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ
 ای دل چه اندیشیدۀ در عذر آن تقصیر ها؟
 ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
 ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر
 در عشق سلیمانی من همدم مرغانم

 » بیشتر بخوانید...
 توکلت علی الله می روم يار
 تیمسار
 هنگامه
 میلاد
 گر یک نفست ز زندگانی گذرد
 سام اسامه
 کبریت شکسته ء غروب
 ندیده است كه چشمم سیاهچال شده
 آیینه بمان پیش رخت، رنگ بینداز
 اسرار خداوند است، نجيدنش آسان نيست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

افتادم افتادم در آبی افتادم
گر آبی خوردم من دلشادم دلشادم
بر دف نی بر نی نی یک لحظه بیگارم
بر خم نی بر می نی پیوسته بنیادم
در عشق دلداری مانند گلزاری
جان دیدم جان دیدم دل دادم دل دادم
می خوردم می خوردم در شهرت می گردم
سرتیزم سرتیزم پربادم پربادم
گر خودم گر جوشن پیروزم پیروزم
گر سروم گر سوسن آزادم آزادم
از چرخی از اوجی بر بحری بر موجی
خوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم
مولایم مولایم در حکم دریایم
در اوجش در موجش منقادم منقادم
ای کوکب ای کوکب بگشا لب بگشا لب
شرحی کن شرحی کن بر وفق میعادم
هر ذره هر پره می جوید می گوید
ز ارشادش ز ارشادش استادم استادم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *