+ - x
 » از همین شاعر
 ای شه جاودانی وی مه آسمانی
 ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم
 من بسازم ولیک کی شاید
 از سقاهم ربهّم بین جمله ی ابرار مست
 سماع صوفیان می درنگیرد
 پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
 سی و یکم
 گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی
 آن وعده که کرده ای مرا کو
 هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست

 » بیشتر بخوانید...
 کشم گر آه سوزان از دل چاک
 حالا به پشت پنجره پروانه ام هنوز
 تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
 می خور که فلک بهر هلاک من و تو
 کو ذوق نگاهی که به هنگام تماشا
 سیب
 قومی متفکرند اندر ره دین
 بازگشت
 مرا از منطق آید بوی خامی
 چند رباعی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان
مست کن جان را که تا اندررسد در کاروان
از خم آن می که گر سرپوش برخیزد از او
بررود بر چرخ بویش مست گردد آسمان
زان میی کز قطره جان بخش دل افروز او
می شود دریای غم همچون مزاجش شادمان
چون نهد پا در دماغ سرکشان روزگار
در زمان سجده کنان گردند همچون خادمان
جان اگر چه بس عزیز است نزد خاص و نزد عام
لیک نزد خاص باشد بوی آن می جان جان
جان و ماه و جان و قالب بی نشان شد از میی
کید او از بی نشانی بردراند هر نشان
خمخانه لم یزل جوشیده زان می کز کفش
گشته ویرانه به عالم در هزاران خاندان
گر به مغرب بوی آن می از عدم یابد گشاد
مست گردند زاهدان اندر هری و طالقان
دست مست خم او گر خار کارد در زمین
شرق تا مغرب بروید از زمین ها گلستان
بانگ چنگ چنگی سرمست عشقش دررسد
در جهان خوف افتد صد امان اندر امان
گر ز خم احمدی بویی برون ظاهر شود
چون میش در جوش گردد چشم و جان کافران
گر ز خمر احمدی خواهی تمام بوی و رنگ
منزلی کن بر در تبریز یک دم ساربان
تا شوی از بوی جان حق خصال می فعال
وز تجلی های لطفش هم قرین و هم قران
در درون مست عشقش چیست خورشید نهان
آن که داند جز کسی جانا که آن دارد از آن
گر چه می پرسید عقلم هر دم از استاد عشق
سر آن می او نمی فرمود الا آن آن
هر دمی از مصر آن یوسف سوی جان های ما
تنگ های شکر می وش رسد صد کاروان
جان من در خم عشقش می بجوشد جوش ها
آه اگر بودی سوی ایوان عشقش نردبان
چون جهد از جان من القاب او مانند برق
چشم بیند از شعاعش صد درخش کاویان
صد هزاران خانه ها سازد میش در صحن جان
چون کند زیر و زبر سودای عشقش خاندان
بوی عنبر می رود بر عرش و بر روحانیان
گر چه جان تو خورد هم نیم شب از می نهان
از ملولی هجر او چون سامری اندر جهان
جانم از جمله جهان گشته ست صحرا بر کران
چون شراب موسی افکن زان خضر کف دررسد
صد چو جان من درآید چون کمر اندر میان
ای خداوند شمس دین مقصود از این جمله تویی
ای که خاک تو بود چون جان من دور زمان
در پی آن می که خوردم از پیاله وصل تو
این چنین زهرت ز جام هجر خوردم مزمزان
همچو تبریز و چو ایام همایون تو شاه
خود نبوده ست و نباشد بی مکان و بی اوان


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *