+ - x
 » از همین شاعر
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
 ای امتان باطل بر نان زنید بر نان
 من از اقلیم بالایم سر عالم نمی دارم
 عاشقی بر من پریشانت کنم
 گرت هست سر ما سر و ریش بجنبان
 با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست
 قرین مه دو مریخند و آن دو چشمت ای دلکش
 ای که تو از عالم ما می روی
 خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی
 هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد

 » بیشتر بخوانید...
 جغرافیای ویرانی
 مشکل
 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد
 معجزه نیست جان من! شعبده بازی میکند
 معنی طاهاست صورت بای بسم الله را
 یک جام شراب صد دل و دین ارزد
 هم پای خورشید پاییز
 فریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری
 گل سرخ و گل زرد
 ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بيخار بود

۳.۷
امتیاز: ۳.۷ | مجموع آراء: ۳

آن دلبر من آمد بر من
زنده شد از او بام و در من
گفتم قنقی امشب تو مرا
ای فتنه من شور و شر من
گفتا بروم کاری است مهم
در شهر مرا جان و سر من
گفتم به خدا گر تو بروی
امشب نزید این پیکر من
آخر تو شبی رحمی نکنی
بر رنگ و رخ همچون زر من
رحمی نکند چشم خوش تو
بر نوحه و این چشم تر من
بفشاند گل گلزار رخت
بر اشک خوش چون کوثر من
گفتا چه کنم چون ریخت قضا
خون همه را در ساغر من
مریخیم و جز خون نبود
در طالع من در اختر من
عودی نشود مقبول خدا
تا درنرود در مجمر من
گفتم چو تو را قصد است به جان
جز خون نبود نقل و خور من
تو سرو و گلی من سایه تو
من کشته تو تو حیدر من
گفتا نشود قربانی من
جز نادره ای ای چاکر من
جرجیس رسد کو هر نفسی
نو کشته شود در کشور من
اسحاق نبی باید که بود
قربان شده بر خاک در من
من عشقم و چون ریزم ز تو خون
زنده کنمت در محشر من
هان تا نطپی در پنجه من
هان تا نرمی از خنجر من
با مرگ مکن تو روی ترش
تا شکر کند از تو بر من
می خند چو گل چون برکندت
تا به سر شدت در شکر من
اسحاق تویی من والد تو
کی بشکنمت ای گوهر من
عشق است پدر عاشق رمه را
زاینده از او کر و فر من
این گفت و بشد چون باد صبا
شد اشک روان از منظر من
گفتم چه شود گر لطف کنی
آهسته روی ای سرور من
اشتاب مکن آهسته ترک
ای جان و جهان ای صدپر من
کس هیچ ندید اشتاب مرا
این است تک کاهلتر من
این چرخ فلک گر جهد کند
هرگز نرسد در معبر من
گفتا که خمش کاین خنگ فلک
لنگانه رود در محضر من
خامش که اگر خامش نکنی
در بیشه فتد این آذر من
باقیش مگو تا روز دگر
تا دل نپرد از مصدر من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *