+ - x
 » از همین شاعر
 تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم
 ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد
 خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن
 بگردان ساقیا آن جام دیگر
 بیا ای رونق گلزار از این سو
 جانم به چه آرامد ای یار به آمیزش
 کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی
 بیست و دوم
 ای کز تو همه جفا وفا شد
 روی تو چون روی مار خوی تو زهر قدید

 » بیشتر بخوانید...
 ناله ای در سکوت
 شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
 آزادی
 به ما ای لاله خود را وانمودی
 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
 ببرد از من قرار و طاقت و هوش
 زن
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما
 ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
 چه امکان است گرد غیر ازین محفل شود پیدا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالایی
که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آرایی
چه باشد جرم و سهو ما به پیش یرلغ لطفت
کجا تردامنی ماند چو تو خورشید ما رایی
درآ ای تاج و تخت ما برون انداز رخت ما
بسوزان هر چه می سوزی بفرما هر چه فرمایی
اگر آتش زنی سوزی تو باغ عقل کلی را
هزاران باغ برسازی ز بی عقلی و شیدایی
وگر رسوا شود عاشق به صد مکروه و صد تهمت
از این سویش بیالایی وزان سویش بیارایی
نه تو اجزای آبی را بدادی تابش جوهر
نه تو اجزای خاکی را بدادی حله خضرایی
نه از اجزای یک آدم جهان پرآدمی کردی
نه آنی که مگس را تو بدادی فر عنقایی
طبیبی دید کوری را نمودش داروی دیده
بگفتش سرمه ساز این را برای نور بینایی
بگفتش کور اگر آن را که من دیدم تو می دیدی
دو چشم خویش می کندی و می گشتی تماشایی
زهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ریزی
زهی نوری که اندر چشم و در بی چشم می آیی
اگر بر زندگان ریزی برون پرند از گردون
وگر بر مردگان ریزی شود مرده مسیحایی
غذای زاغ سازیدی ز سرگینی و مرداری
چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخایی
چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی
نگهدار ای خدا ما را از آن گفتار و بدرایی
چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور
به فضل خود زبان ما بدان گفتار بگشایی
کیست آن زاغ سرگین چش کسی کو مبتلا گردد
به علمی غیر علم دین برای جاه دنیایی
کیست آن طوطی و شکرضمیر منبع حکمت
که حق باشد زبان او چو احمد وقت گویایی
مرا در دل یکی دلبر همی گوید خمش بهتر
که بس جان های نازک را کند این گفت سودایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *