+ - x
 » از همین شاعر
 نیشکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر
 این طریق دارهم یا سندی و سیدی
 هله هشدار که با بی خبران نستیزی
 مگر مستی نمی دانی که چون زنجیر جنبانی
 نومید مشو جانا کاومید پدید آمد
 ای غذای جان مستم نام تو
 بیا ساقی می ما را بگردان
 ای خجل از تو شکر و آزادی
 ز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی
 مبارک باشد آن رو را بدیدن بامدادانی

 » بیشتر بخوانید...
 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
 باران
 میلاد
 پی آزار من يار از رقيبان ياد می آرد
 دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
 چون صبح مجو طاقت آزار کس از ما
 نیست با حسنت مجال گفتگو آیینه را
 آشتی
 شراب شعر چشمهای تو
 پیری دیدم به خانهٔ خماری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هر آن بیمار مسکین را که از حد رفت بیماری
نماند مر ورا ناله نباشد مر ورا زاری
نباشد خامشی او را از آن کان درد ساکن شد
چو طاقت طاق شد او را خموش است او ز ناچاری
زمان رقت و رحمت بنالید از برای او
شما یاران دلدارید گرییدش ز دلداری
ازیرا ناله یاران بود تسکین بیماران
نگنجد در چنین حالت بجز ناله شما یاری
بود کاین ناله ها درهم شود آن درد را مرهم
درآرد آن پری رو را ز رحمت در کم آزاری
به ناگاهان فرود آید بگوید هی قنق گلدم
شود خرگاه مسکینان طربگاه شکرباری
خمار هجر برخیزد امیر بزم بنشیند
قدح گردان کند در حین به قانون های خماری
همه اجزای عشاقان شود رقصان سوی کیوان
هوا را زیر پا آرد شکافد کره ناری
به سوی آسمان جان خرامان گشته آن مستان
همه ره جوی از باده مثال دجله ها جاری
زهی کوچ و زهی رحلت زهی بخت و زهی دولت
من این را بی خبر گفتم حریفا تو خبر داری
زره کاسد شود آن جا سلح بی قیمتی گردد
سیاست های شاه ما چو درهم سوخت غداری
چو خوف از خوف او گم شد خجل شد امن از امنش
به پیش شمع علم او فضیحت گشته طراری
فضیحت شد کژی لیکن به زودی دامن لطفش
بر او هم رحمتی کرد و بپوشیدش به ستاری
که تا الطاف مخدومی شمس الحق تبریزی
ببیند دیده دشمن نماند کفر و انکاری
همه اضداد از لطفش بپوشد خلعتی دیگر
ز خجلت جمله محو آمد چو گیرد لطف بسیاری
دگربار از میان محو عجب نومستیی یابند
برویند از میان نفی چون کز خار گلزاری
پس آنگه دیده بگشایند جمال عشق را بینند
همه حکم و همه علم و همه حلم است و غفاری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *