+ - x
 » از همین شاعر
 پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری
 ای خاک کف پایت رشک فلکی بوده
 یوسف آخرزمان خرامان شد
 پرسید کسی که ره کدامست
 رو، مسلم تراست بی کاری
 ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی
 چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
 رحم بر یار کی کند هم یار
 هست ما را هر زمانی از نگار راستین
 دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد

 » بیشتر بخوانید...
 کندو
 مرا زنار، کاکل از تو باشد
 اتفاق
 آمدی جانم بقربانت ولی حالا چرا
 راز من
 عابر، پتو بپوش زمستان هنوز هست
 این روزها درون من از اژدها پُر است
 دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
 چه قومی در گذشت از گفتگوها
 درآ که در دل خسته توان درآید باز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازی
چه باشد گر به سوی ما کند هر روز پروازی
دراندازد به جان عاقلان بی خبر سوزی
بسازد بهر مشتاقان به رسم مطربان سازی
کند هنبازی طوطی صبا را از برای شه
که او را نیست در پاکی و بیناییش هنبازی
بجوشد بار دیگر از جمالش شادی تازه
درآید بار دیگر از وصالش در فلک تازی
به ناگاهان نماید روی آن پشت و پناه من
ببینی عقل ترسان را به پای عشق سربازی
همه عاشق شوندش زار هم بی دین و هم بادین
همه صادق شوند او را نماند هیچ طنازی
شود گوش طبیعت هم ز سر غیب ها واقف
شود دیده فروبسته ز خاک پای او بازی
شود بازار مه رویان از آن مه رو فروبسته
شود دروازه عشرت از آن می روی در بازی
شود شب های تاریک فراق آن صنم روشن
بگوید وصل خوش نکته به گوش هجر یک رازی
که رسم و قاعده غم ها ز جان خلق بردارند
رسیده عمر ما آخر نهد از عیش آغازی
درون بحر بی پایان مرگ و نیستی جان ها
بود ایمن چو بر دریا بود مرغاب یا قازی
به غیر ناطقه غیرت نبودت هیچ بدگویی
نبودستت بجز هم مشک زلفین تو غمازی
که از عشقت بسی جان ها چو چوب خشک می سوزد
ز غیرت گشته با خلقان یکی بدگو و همازی
الا ای آنک یک پرتو از آن رخسار بنمایی
خنک گردد همه دل ها نماند حسرت و آزی
الا ای کان ربانی شمس الدین تبریزی
رخ همچون زرم دارد برای وصل تو گازی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *