+ - x
 » از همین شاعر
 آمد بت میخانه تا خانه برد ما را
 پرده دل می زند زهره هم از بامداد
 چون در عدم آییم و سر از یار برآریم
 اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی
 ای چشم و چراغ شهریاری
 جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد
 کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من
 من از سخنان مهرانگیز
 در خشکی ما بنگر و آن پرده تر برگو
 آن شکرپاسخ نباتم می دهد

 » بیشتر بخوانید...
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
 فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
 جوهر مردی
 چون صبح مجو طاقت آزار کس از ما
 سیمای در غبار
 بشر تا از مقام خود فتاد است
 مهمان
 بیا ساقی بیارن کهنه می را
 پرستو
 میرود آب رخ از باده ی گلرنگ مرا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

افتاد دل و جانم در فتنه طراری
سنگینک جنگینک سر بسته چو بیماری
آید سوی بی خوابی خواهد ز درش آبی
آب چه که می خواهد تا درفکند ناری
گوید که به اجرت ده این خانه مرا چندی
هین تا چه کنی سازم از آتشش انباری
گه گوید این عرصه کاین خانه برآوردی
بوده ست از آن من تو دانی و دیواری
دیوار ببر زین جا این عرصه به ما واده
در عرصه جان باشد دیوار تو مرداری
آن دلبر سروین قد در قصد کسی باشد
در کوی همی گردد چون مشتغل کاری
ناگه بکند چاهی ناگه بزند راهی
ناگه شنوی آهی از کوچه و بازاری
جان نقش همی خواند می داند و می راند
چون رخت نمی ماند در غارت او باری
ای شاه شکرخنده ای شادی هر زنده
دل کیست تو را بنده جان کیست گرفتاری
ای ذوق دل از نوشت وی شوق دل از جوشت
پیش آر به من گوشت تا نشنود اغیاری
از باغ تو جان و تن پر کرده ز گل دامن
آموخت خرامیدن با تو به سمن زاری
زان گوش همی خارد کاومید چنین دارد
و آن گاه یقین دارد این از کرمت آری
تا از تو شدم دانا چون چنگ شدم جانا
بشنو هله مولانا زاری چنین زاری
تا عشق حمیاخد این مهر همی کارد
خامش که دلم دارد بی مشغله گفتاری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *