+ - x
 » از همین شاعر
 یا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی
 جانی که ز نور مصطفی زاد
 ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
 ایا هوای تو در جان ها سلام علیک
 ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی
 بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی
 ای خفته به یاد یار برخیز
 بده آن باده جانی که چنانیم همه
 هزار بار کشیده ست عشق کافرخو
 هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

 » بیشتر بخوانید...
 بالابلند عشوه گر نقش باز من
 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
 آه! من خسته ام از این همه شاعر بودن
 آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم
 مداری
 تشنه در خون خود اين مرحلهء مشکل نيست
 نه نشاط و نه ماتمی دارم
 قصه یی برای کودکم
 بازگشت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپری
به خدا کز دل و از دلبر ما بی اثری
آفتابی که به هر روزنه ای درتابی
از سر روزن آن اصل بصر بی بصری
باد شبگیر که چون پیک خبرها آری
ز آنچ دریای خبرهاست چرا بی خبری
دیدبانا که تو را عقل و خرد می گویند
ساکن سقف دماغی و چراغ نظری
بر سر بام شدستی مه نو می جویی
مه نو کو و تو مسکین به کجا می نگری
دل ترسنده که از عشق گریزان شده ای
ز کف عشق اگر جان ببری جان نبری
رهزنانند به هر گام یکی عشوه دهی
وای بر تو گر از این عشوه دهان عشوه خری
ای مه ار تو عسسی الحذر از جامه کنان
که کلاهت ببرند ار چه که سیمین کمری
به حشر غره مشو این نگر ای مه کز بیم
می گریزی همه شب گر چه شه باحشری
می گریزی تو ولی جان نبری از کف عشق
تیرت آید سه پری گر چه همه تن سپری
گر همه تن سپری ور ره پنهان سپری
ور دو پر ور سه پری در فخ آن دام وری
مردم چشم که مردم به تو مردم بیند
نظرت نیست به دل گر چه که صاحب نظری
در درون ظلمات سیهی چشمان
همچو آب حیوان ساکنی و مستتری
خانه در دیده گرفتی و تو را یار نشد
آنک از چشمه او جوش کند دیده وری
گر شکر را خبری بودی از لذت عشق
آب گشتی ز خجالت ننمودی شکری
چشم غیرت ز حسد گوش شکر را کر کرد
ترس از آن چشم که در گوش شکر ریخت کری
شیر گردون که همه شیردلان از تو برند
جگر و صف شکنی حمیت و استیزه گری
جگر باجگران آب ظفر از تو خورند
به کمینگاه دل اهل دلان بی جگری
شیر ز آتش برمد سخت و دل آتشکده ای است
جان پروانه بود بر شرر شمع جری
پر پروانه بسوزد جز پروانه دل
که پرش ده پره گردد ز فروغ شرری
شاه حلمی ز خلاء زیر پر دل می رو
تا تو را علم دهد واهب انسان و پری
رو به مریخ بگو که بنگر وصلت دل
تا که خنجر بنهی هیچ سری را نبری
گر توانی عوض سر سر دیگر دادن
سزد ار سر ببری حاکم و وهاب سری
سر ز تو یافت سری پر ز تو دزدید پری
ز تو آموخت تری و ز تو آورد زری
شیشه گر کو به دمی صد قدح و جام کند
قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری
مشتری را نرسد لاف که من سیمبرم
که نبود و نبود سیمبری سیم بری
مشتری بود زلیخا مه کنعانی را
سیم بر بود بر سیم بر از زرشمری
زهره زخمه زن آخر بشنو زخمه دل
بتری غره مشو چنگ کنندت بتری
چنگ دل چند از این چنگ و دف و نای شکست
وای بر مادر تو گر نکند دل پدری
ای عطارد بس از این کاغذ و از حبر و قلم
زفتی و لاف و تکبر حیل و پرهنری
گر پلنگی به یکی باد چو موشی گردی
ور تو شیری به یکی برق ز روبه بتری
سر قدم کن چو قلم بر اثر دل می رو
که اثرهاست نهان در عدم و بی صوری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *