+ - x
 » از همین شاعر
 نثرنا فی ربیع الوصل بالورد
 کردم با کان گهر آشتی
 برنشین ای عزم و منشین ای امید
 ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی
 پدید گشت یکی آهوی در این وادی
 ببردی دلم را بدادی به زاغان
 ای وصل تو اصل شادمانی
 یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر
 کجکنن اغلن اودیا کلکل
 فقر را در خواب دیدم دوش من

 » بیشتر بخوانید...
 آن لعل در آبگینه ساده بیار
 اهل خورد و برد شو ورنه ترورت می کنند
 بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را
 رهروان روز
 ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بيخار بود
 ياد دورانی که دورانم به دور يار بود
 برآن سرم که ز دامن برون کشم پا را
 مادر
 روضه خلد برین خلوت درویشان است
 رسول فجر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست
رو رو که عشق زنده دلان مرده شوی نیست
ماننده خزانی هر روز سردتر
در تو ز سوز عشق یکی تای موی نیست
هرگز خزان بهار شود این مجو محال
حاشا بهار همچو خزان زشتخوی نیست
روباه لنگ رفت که بر شیر عاشقم
گفتم که این به دمدمه و های هوی نیست
گیرم که سوز و آتش عشاق نیستت
شرمت کجا شدست تو را هیچ روی نیست
عاشق چو اژدها و تو یک کرم نیستی
عاشق چو گنج ها و تو را یک تسوی نیست
از من دو سه سخن شنو اندر بیان عشق
گر چه مرا ز عشق سر گفت و گوی نیست
اول بدان که عشق نه اول نه آخرست
هر سو نظر مکن که از آن سوی سوی نیست
گر طالب خری تو در این آخرجهان
خر می طلب مسیح از این سوی جوی نیست
یکتا شدست عیسی از آن خر به نور دل
دل چون شکمبه پرحدث و توی توی نیست
با خر میا به میدان زیرا که خرسوار
از فارسان حمله و چوگان و گوی نیست
هندوی ساقی دل خویشم که بزم ساخت
تا ترک غم نتازد کامروز طوی نیست
در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر
دانند کاین زهی ز گدایان کوی نیست
آن عشق می فروش قیامت همی کند
زان باده ای که درخور خم و سبوی نیست
زان می زبان بیابد آن کس که الکنست
زان می گلو گشاید آن کش گلوی نیست
بس کن چه آرزوست تو را این سخنوری
باری مرا ز مستی آن آرزوی نیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *