+ - x
 » دیگر شاعران
 شایان فریور
 جاوید فرهاد
 استاد شهریار
 مژگان ساغر
 سعادت پنجشیری
 قیصر امین پور
 امان پویامک
 فردوس اعظم
 عنایت شهیر
 نورالعین

برگ نخست » شعر » استاد واصف باختری
 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
   »
   » دفعات بازدید: ۲۵۷۹

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
 مباد بشکند ای رود ها غرور شما
   »
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته است
   »
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 ز شهر فجر پیام آوری ظهور نکرد
   »
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیا نشیمن شهباز را به گریه نشینیم
   »
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جهنم است، جهنم نه نیمروزانست
   »
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چرا به سوی فلقها دری گشوده نشد
   »
   » دفعات بازدید: ۱۴۶۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 های فقر آلوده گان آن گنج باد آورد کو؟
   »
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 دلم به سوی شما شادمانه مینگرد
   »
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای انگبین فروش دروغین ترا سزاست
   »
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 چها که بر سر این تکدرخت پیر گذشت
   »
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دگر نه چشم به راه بهار آینه ام
   »
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت
   »
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شبی که قصة فانوس و باد میگفتند
   »
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
   »
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مگو بسیج شبیخونیان به کام شب است
   »
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 مباد بشکند ای رودها غرور شما
   »
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یک چند درین بادیه بودیم و گذشتیم
   »
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 های مردم، کاش امشب مست می بودم
   »
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 شب شکستن فانوس
   »
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دانه های انار
   »
   » دفعات بازدید: ۲۶۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین