+ - x
 » دیگر شاعران
 فروغ فرخزاد
 فریدون توللی
 پرتو نادری
 سیمین بهبهانی
 صوفی غلام نبی عشقری
 فرید برزگر
 رویین رهنوش
 شایان فریور
 مهرداد اوستا
 نورالعین

برگ نخست » شعر » علی عبدالرضایی
 کی می آیی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 افتادن از چشمهایت پاییز بود
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نگاهبان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بدرود
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این بار دوم است
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۷۳

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 گردن خم نمی کنم
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر از عبور در حاشیه خسته ام
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لالایی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حماقت
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کاغذ دیواری
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۰

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 خیابان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بگذار برگردم!
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای پای من همیشه تنهاست
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عکس
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بادراه
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرضیه
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلهای اطلسی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۷۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ماه کُشی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تیمسار
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پادگان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گورستان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 میز
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قاب
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زلزله
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کبریت
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خانه را در بی کسی طی می کنم
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۰۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 روی خودم تا شده ام
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۸

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین