+ - x
 » دیگر شاعران
 عمران بسمل بدخشانی
 ایرج جنتی عطایی
 رازق فانی
 هارون راعون
 زهره سحر
 میرزا عبدالقادر بیدل
 فرزاد فرنود
 کاکه تیغون
 مجیب مهرداد
 داوود دریاباری

برگ نخست » شعر » علی عبدالرضایی
 کی می آیی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 افتادن از چشمهایت پاییز بود
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نگاهبان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بدرود
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 این بار دوم است
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۲

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 گردن خم نمی کنم
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر از عبور در حاشیه خسته ام
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باران
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 لالایی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حماقت
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کاغذ دیواری
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۴

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 خیابان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بگذار برگردم!
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 صدای پای من همیشه تنهاست
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عکس
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بادراه
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرضیه
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلهای اطلسی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ماه کُشی
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تیمسار
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۱۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پادگان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۴۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گورستان
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 میز
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قاب
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زلزله
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پنجره
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کبریت
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خانه را در بی کسی طی می کنم
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۲۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 روی خودم تا شده ام
   » تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین