+ - x
 » دیگر شاعران
 سیمین بهبهانی
 عبدالواحد رشته
 داوود دریاباری
 استاد واصف باختری
 اقبال اثیر
 کارو
 ایرج میرزا
 رویین رهنوش
 مهرداد اوستا
 ناهید مهرگان

برگ نخست » شعر » ناهید مهرگان
 زمان
   » دفعات بازدید: ۲۵۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ی دردناک آب، میان قاره ها
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعری که نخواستی مال تو باشد
   » دفعات بازدید: ۱۳۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هوای من
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حافظه
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشک
   » دفعات بازدید: ۱۲۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فقط و فقط تو را
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گنج
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حق با پدر بود
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عریان
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سه کنجی اتاق
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قاصدک ها
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ماسک
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیرون از عریانی
   » دفعات بازدید: ۱۲۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شاعران راست می گویند
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رقص چوب ها
   » دفعات بازدید: ۱۳۱۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیال
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می لغزد
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تمام روز، تمام شب
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعادل
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین