+ - x
 » دیگر شاعران
 شایان فریور
 سهنا عثمانی
 سمیع حامد
 ضیا قاری زاده
 خواجوی کرمانی
 مصطفا هزاره
 کارو
 میرزا ملامت
 مسعود عثمانی
 جلیله سلیمی

برگ نخست » شعر » ناهید مهرگان
 زمان
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در فاصله ی دردناک آب، میان قاره ها
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شعری که نخواستی مال تو باشد
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هوای من
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حافظه
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اشک
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فقط و فقط تو را
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گنج
   » دفعات بازدید: ۱۶۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حق با پدر بود
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عریان
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سه کنجی اتاق
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 قاصدک ها
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ماسک
   » دفعات بازدید: ۱۷۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بیرون از عریانی
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شاعران راست می گویند
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مرگ
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رقص چوب ها
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خیال
   » دفعات بازدید: ۱۷۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 می لغزد
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تمام روز، تمام شب
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعادل
   » دفعات بازدید: ۱۷۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین